ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5 กันยายน 2561
 5 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการชั่ง หน้า 126/127/128/129                                      ครูดวงนภา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 130-133 (ครูป้าแดง)
7 กันยายน 2561
7 กันยายน  2561
การ เป็นการฝึกท่อง สูตรจินตคณิต ( Ten...Buddy.+.10 )                                 ครูดวงนภา
10 กันยายน 2561
 10 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย เรื่องกาผันอักษร   หน้า 89-90                       ครูดวงนภา
11 กันยายน 2561
11  กันยายน 2561
 การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การชั่ง หน้า 133-135                              ครูดวงนภา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
วันศุกร์ที่ 14  กันยายน   2561 

  -  วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด  หน้า  95-98   (ครูป้าแดง)
  -  วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัด  หน้า  37-39  (ครูป้าแดง)


17 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์   เรื่อง แบบฝึกหัด  20 ข้อ                                      ครูดวงนภา
18 กันยายน 2561
 18 กันยายน 2561
การบ้านวิชาสังคม หน้า 64-65
การบ้านวิชาอังกฤษเพิ่มเติม หน้า 29                                            ครูดวงนภา
19 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 104-105                                                    ครูดวงนภา
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ แบฝึกหัด เรื่อง การบวก  การลบ การหาร  การคูณ     ครูดวงนภา
21 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอักษรนำ หน้า 111/112/113/114                ครูดวงนภา
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย เรื่อง คำคล้องจอง                          ครูดวงนภา
6 พฤศจิกายน 2561
 6 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาสุขศึกษา ใบงานเรื่อง การบาดเจ็บและเจ็บป่วย                        ครูพี่เฮง
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านปฏิทิน หน้า 24                                ครูดวงนภา
7 พฤศจิกายน 2561
 7 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องเวลา 12-13                        ครูดวงนภา
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน ภาษาไทย หน้า 171-173                                       ครูดวงนภา
การบ้าน คณิตศาสตร์  หน้า 15-16                                         ครูดวงนภา
13 พฤศจิกายน 2561
 13 พฤศจิกายน 2561 
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์ หน้า 17-18                                                                                   ครูดวงนภา
การบ้าน วิชา สุขศึกษา   เรื่อง โรคติดต่อ    ทำลงในสมุด     ส่งในคาบเรียน                               ครูพี่เฮง                                         
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์        หน้า 26-27                                                 ครูดวงนภา
15 พฤศจิกายน 2561
 15 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์   หน้า 30-32                                                                 ครูดวงนภา
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 180-182                                              ครูดวงนภา 
20 พฤศจิกาายน 2561
20 พฤศจิกาายน 2561 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 39-40                                                               ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 144-147                                    ครูเฮง
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 43-44                                                   ครูดวงนภา
23 พฤศจิกายน 2561
 23 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 54-55                                            ครูดวงนภา 
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 53    ข้อที่ 3                                                             ครูดวงนภา
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 148-150                                      ครูเฮง
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน คณิตศาสตร์ หน้า 63-64                ครูดวงนภา
29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์     หน้า 68-70                                   ครูดวงนภา
4 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561 
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์   หน้า 71/74                                                       ครูดวงนภา
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์  หน้า 75                                         ครูดวงนภา