ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 1
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูพี่ยา
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปรับตัวของน้องอนุบาล 1 ครูพี่ยา
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
การบ้านอ.1หนังสือ คัดไทย 1 หน้า 2 ให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพ  ครูพี่ยา
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
การบ้านอนุบาล1 วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1หน้า3-4 ครูจิแทน ครูพี่ยา
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.1หนังสือคัด ก ไก่ หน้า 3  ครูพี่ยา
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.1หนังสือคัดไทยหน้า 9 ครูพี่ยา
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือ คัด ก.ไก่ หน้า 5 ครูพี่ยา
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 1 หน้า 8 - 9 ครูพี่ยา
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.1หนังสือคัดไทย 1 หน้า 10-11 ครูพี่ยา
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
การบ้าน อ.1ภาษาไทยหน้า14 ครูพี่ยา
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือ ตัวเด็ก 1 หน้า 5 - 6 ครูพี่ยา
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือคัด ก.ไก่ หน้า  6 ครูพี่ยา
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือ ตัวเด็ก 1 หน้า 9 ครูพี่ยา
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือคัดไทย 1 หน้า 12 ครูพี่ยา
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือ ตัวเด็ก หน้า 10 ครูพี่ยา
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
การบ้าน อ .1 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 1 หน้า 8 ครูพี่ส้ม
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือคัดไทย 1 หน้า 15 ครูพี่ยา
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
การบ้าน อ.1 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 1 หน้า 9 ครูพี่ส้ม
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
การบ้าน อ.1หนังสือพัฒนาอัจฉริยะQs หน้า 2-3 ครูพี่ยา