ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 1
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า 1    ครูพี่เบล
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือคัไทย หน้า 1   ครูเบล
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญ เตรียมความพร้อม  เล่ม 1   หน้า 1   ครูพี่เบล
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 8-9     ครูพี่เบล
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   หน้า 1     ครูพี่เบล
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 6       ครูพี่เบล
29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า 3  ครูพี่เบล
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 1  ครูพี่เบล
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 4     ครูพี่เบล
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  หน้า 2    ครูพี่เบล
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ คัดไทย หน้า 3 ครูพี่เบล
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 1 หน้า 4  ครูพี่เบล
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562

การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 หน้า 3   ครูพี่เบล
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 6  ครูพี่เบล
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็กเล่ม 1 หน้า 7   ครูพี่เบล
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 18-19   ครูพี่เบล
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 10  ครูพี่เบล
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 6 ครูพี่เบล

26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 4   ครูพี่เบล
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านอนุบาล 1 หนังสือตัวเด็กหน้า 9 ครูพี่เบล

28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 22-23 ครูพี่เบล

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 6 ครูพี่เบล
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 1 หน้า 8-9 ครูพี่เบล
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล 1 หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 11 ครูพี่เบล
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล 1 หนังสือคัดไทยหน้า 9 ครูพี่เบล
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็กหน้า 10-11     ครูพี่เบล

10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 10-11 ครูพี่เบล
11 กรกฏาคม 2562
11 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 6 ครูพี่เบล
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 12    ครูพี่เบล
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
 การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า 7 ครูพี่เบล
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล 1 วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 8 ครูพี่เบล
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 16 ครูพี่เบล
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 13 ครูพี่เบล
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมหน้า 8 ครูพี่เบย
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 9 ครูพี่เบล
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า 8 ครูพี่เบล
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 9 ครูพี่เบล
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
 การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 14 ครูพี่เบล
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษหน้า 26-27 ครูพี่เบล
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้านอนุบาล 1 บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า 9 ครูพี่เบล
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษเล่ม 1. หน้า 18 ครูพี่เบล
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 10 ครูพี่เบล
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 15 ครูพี่เบล
14 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษหน้า 30-31 ครูพี่เบล
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า10 -11 ครูพี่เบล
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
 การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า17 ครูพี่เบล
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็กหน้า 15 ครูพี่เบล
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมหน้า 12 - 13 ครูเบล
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
 การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่ม 1 หน้า 6-7 ครูพี่เบล
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือ พัฒนาภาษาไทยหน้า 2 ครูพี่เบล
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
 การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษหน้า 32 - 33 ครูพี่เบล
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 14-15 ครูพี่เบย
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 14 ครูพี่เบล
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมหน้า 14-15 ครูพี่เบล
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 1 หน้า 12-13 ครูพี่เบล
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาหน้า 20 ครูพี่เบล
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย หน้า 10-11 ครูพี่เบล
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า 21 ครูพี่เบล
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 1 หน้า 16 ครูพี่เบล
5กันยายน 2562
5กันยายน  2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 34- 35 ครูพี่เบล
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 1 หน้า 16 ครูพี่เบล
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 18 ครูพี่เบล
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทยหน้า 12-13 ครูพี่เบล
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาหน้า 23 ครูพี่เบล
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 18 ครูพี่เบล
13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
การบ้านอนุบาล 1 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมหน้า 18- 19 ครูพี่เบล
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 1 หน้า 21 ครูพี่เบล
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า30 -31 ครูพี่เบล
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่ม 1 หน้า 18 ครูพี่เบล
19 กันยายน
19 กันยายน
 การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย 1  หน้า  20-21 -ลากเส้นตามรอยประ. ครูพี่เบล
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 42 ครูพี่เบล
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหน้า 24 ครูพี่เบล
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย หน้า 25 ครูพี่เบล
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 1 หน้า 22 - 23 ครูพี่เบล
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาหน้า 32-33 ครูพี่เบล