ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 2
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูอารียา
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 คัดไทยเล่ม 2 หน้า 5 ครูอารียา
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาอัจฉริยะ Q S เล่ม 3 หน้า 1 ครูอารียา
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล2 พัฒนาอัจฉริยะ Qs เล่ม 3 หน้า2-3 ครูอารียา
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 คัดไทยเล่ม 2 หน้า 7 ครูอารียา
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 4 - 5 ครูอารียา
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 ตัวเด็ก หน้า 5 ครูอารียา
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาอัจฉริยะ qs เล่ม 3 หน้า 6 -7 ครูอารียา
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 6- 7 ครูอารียา
24 กรกฏรคม 2563
 24 กรกฏรคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 หนังสือคัดไทย เล่ม2 หน้า 13 ครูอารียา
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาอัจฉริยะ Qsเล่ม 3 หน้า 8 -9 ครูอารียา
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 8-9 ครูอารียา
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม3 หน้า10- 11 ครูอารียา
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 ตัวเด็ก หน้า 8-9 ครูอารียา
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาอัจฉริยะ QS เล่ม 3 หน้า 12-13 ครูอารียา
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 14-15 ครูอารียา
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 หนังสือคัดไทย เล่ม 2 หน้า 17 ครูอารียา
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาอัจฉริยะ Qsเล่ม 3 หน้า 14-15 ครูอารียา
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 หนังสือตัวเด็ก หน้า 10-11 ครูอารียา