ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 2
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 3 หน้า 1    ครูอารียา
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 1    ครูอารียา
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 1                     ครูอารียา
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเรา  หน้า 1    ครูอารียา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนศึกษา เล่ม 1    หน้า 6-7    ครูอารียา
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 3  หน้า 2   ครูอารียา
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เล่ม 3 หน้า 2     ครูอารียา
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ตัวเด็ก หน้า 2  ครูอารียา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 2  ครูอารียา
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก   หน้า 4  ครูอารียา
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 3  ครูอารียา
10 มิถุนายน 2562
 10 มิถุนายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้ อาเซียนศึกษา เล่ม 1 หน้า 8  ครูอารียา
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 4      ครูอารียา
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือเรียน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 9    ครูอารียา
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 3 หน้า 4   ครูอารียา
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก เล่ม 2 หน้า 6       ครูอารียา
24 มิถุนายน 2562
 24 มิถุนายน 2562
การบ้านเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 10  ครูอารียา    
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
การบ้านพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 5 ครูอารียา
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3  หน้า 3   ครูอารียา
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
 การบ้านอนุบาล 2 ตัวเรา  หน้า 7 ครูอารียา
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 6  ครูอารียา

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน  เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 1 ครูอารียา
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 6  ครูอารียา

3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า 8 ครูอารียา
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม3 หน้า 6 ครูอารียา
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 12-13   ครูอารียา
10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 7 ครูอารียา
11 กรกฏาคม 2562
11 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 7 ครูอารียา
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 9    ครูอารียา
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 16-17 ครูอารียา
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
 การบ้านอนุบาล 2 หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3  หน้า 8 ครูอารียา
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก หน้า25 ครูอารียา
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า10 ครูอารียา
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 9 ครูพี่เบล
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 9 ครูอารียา
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเรา หน้า 26-27 ครูอารียา
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 5 ครูอารียา
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
 การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม1 หน้า18-19 ครูอารียา
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 10 - 11 ครูอารียา
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 10-11 ครูอารียา
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 6 - 7 ครูอารียา
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 18-19 ครูอารียา
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 12-13 ครูอารียา
14 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 12-13 ครูอารียา
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 8-9 ครูอารียา
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับปฐมวัย เล่ม 3 หน้า 16-17 ครูอารียา
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม1 หน้า 20- 21 ครูอารียา
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 14-15 ครูอารียา
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
 การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 14-15 ครูอารียา
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
 การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า10 ครูอารียา
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 24 ครูจี้
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 22-23 ครูอารียา
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม3 หน้า 16 ครูอารียา
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 18 ครูอารียา
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 13 ครูอารียา
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 30-31 ครูอารียา
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 36-37 ครูอารียา
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 20-21 ครูอารียา
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 24-25 ครูอารียา
5กันยายน 2562
5กันยายน  2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 23 ครูอารียา
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม1 หน้า 38-39 ครูอารียา
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้ อาเซียนศึกษา เล่ม 1 หน้า 40-41 ครูอารียา
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญตรียมความพร้อม เล่ม 3 หน้า 32 ครูอารียา
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 3 หน้า 26-27 ครูอารียา
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 40-41 ครูอารียา

13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า 25 ครูอารียา
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 1 หน้า 42-43 ครูอารียา
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่ม 3 หน้า 17 ครูอารียา
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3 หน้า 28-29 ครูอารียา
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
 การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 47 ครูอารียา
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
 การบ้าน หนังสือคัดอังกฤษเล่ม 2 หน้า 27 ครูอารียา
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 1 หน้า 44-45 ครูอารียา
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5หน้า30 ครูพี่น้ำ
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ คัดอังกฤษเล่ม 2 21-29 ครูอารียา
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 3 หน้า 40-41 ครูอารียา
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 3  หน้า 23 ครูอารียา
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 4 หน้า 1 ครูอารียา
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทยเล่ม 4 หน้า 1 ครูอารียา

4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 2 หน้า 6-7 ครูอารียา
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
 การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 1 ครูอารียา
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 4 ครูอารียา
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 4 หน้า 2 ครูอารียา
8 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม 4 หน้า 2-3 ครูอารียา
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
 การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 2 หน้า 8 - 9 ครูอารียา
12 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 4 หน้า 3 ครูอารียา
13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 4 หน้า2-3 ครูอารียา
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม4 หน้า 4-5 ครูอารียา
15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 7 ครูอารียา
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล2เริ่มต้นเรียนรู้อาเชี่ยนศึกษาเล่ม2หน้า10-11 ครูอารียา
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยรุ่น 4 หน้า 4-5 ครูอารียา
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 11 ครูอารียา
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม4 หน้า 4 - 5 ครูอารียา
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม 4 หน้า 6 ครูอารียา
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 2 หน้า 12 ครูอารียา
26 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 6-7 ครูอารียา
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า16 ครูอารียา
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์เตรียมความพร้อมเล่ม 4 หน้า 6-7 ครูอารียา
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล2 พัฒนาภาษาไทย4 หน้า 8 ครูอารียา
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 4 หน้า 8-9 ครูอารียา
3 ธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 19 ครูอารียา
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 8-9 ครูอารียา
7 ธันวาคม 2562
7 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 2 หน้า 13 ครูอารียา
9 ธันวาคม 2562
9 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 หนังสือภาษาอังกฤษเล่ม 2 หน้า 14-15 ครูอารียา
11 ธันวาคม 2562
11 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 22 ครูอารียา
12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่ม 4 หน้า 10-11 ครูอารียา
13 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม 4 หน้า 10 ครูอารียา
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนเล่ม 2 หน้า 16 -17 ครูอารียา
17 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
 การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 10-11 ครูอารียา
18 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 23 ครูอารียา
19 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม  2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเกี่ยวความพร้อมเล่ม 4 หน้า 12-13 ครูอารียา
20 ธันวาคม 2562
20 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทยเล่ม 4 หน้า 11 ครูอารียา
23 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม  2562
 การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 2 หน้า 18-19 ครูอารียา
24 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 12 -13 ครูอารียา
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 26-27 ครูอารียา
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 4 หน้า 19 ครูอารียา
2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 ธรรมชาติรอบตัว หน้า 30-31 ครูอารียา
3 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม 4 หน้า 12-13 ครูอารียา
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 2 หน้า 23 ครูอารียา
7 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
 การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 หน้า14-15 ครูอารียา
8 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 4 ครูอารียา
9 มกราคม 2563
9 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 20- 21 ครูอารียา
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 2 หน้า 30-31 ครูอารียา
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 16-17 ครูอารียา
15 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 14-15 ครูอารียา
17 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล2 พัฒนาภาษาไทย 4 หน้า 14-15 ครูอารียา
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 2 หน้า 32-33   ครูพี่ฮะ
21 มกราคม 2563
21 มกราคม  2563
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 18-19   ครูพี่ฮะ
22 มกราคม 2563
22  มกราคม  2563
การบ้านอนุบาล 2 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 16-17 ครูพี่ฮ๊ะ
23 มกราคม 2563
23 มกราคม  2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 22-23 ครูพี่ฮ๊ะ
24 มกราคม 2563
24 มกราคม  2563
การบ้านอนุบาล2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม4 หน้า 16-17 ครูฮะ
28 มกราคม 2563
28 มกราคม  2563 
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 2 หน้า 34-35 ครูอารียา
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 18-19 ครูอารียา
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 24-25 ครูอารียา
31 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม 4 หน้า18-19 ครูอารียา
3 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 4 หน้า 20-21 ครูอารียา
4 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
 การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม 2 หน้า 36-37 ครูอารียา
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล2 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 20-21 ครูอารียา
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 26-27 ครูอารียา
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทย เล่ม 4 หน้า 20 - 21 ครูอารียา
11 กุมภาพันธ 2563
11 กุมภาพันธ 2563
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 23 ครูอารียา
12 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 22-23 ครูอารียา
13 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 4 หน้า 28 - 29 ครูอารียา
17 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา เล่ม 2 หน้า 40 - 41 ครูอารียา
18 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 24-25 ครูอารียา
19 กุมภาพันธ์ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 2 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 24 - 25 ครูอารียา
20 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
 การบ้านอนุบาล 2 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 หน้า 26-27 ครูอารียา
21 กุมภาพันธ์ 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
 การบ้านอนุบาล 2 พัฒนาภาษาไทยเล่ม 4 หน้า 26-27 ครูอารียา