ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 3
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 5  หน้า 3       ครูพี่น้ำ
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน คัดไทย 4  หน้า 2        ครูพี่น้ำ
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว  หน้า 3    ครูพี่น้ำ
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือเลขไทย หน้า 2-3         ครูพี่น้ำ
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน้า 5   ครูพี่น้ำ
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก  หน้า 6    ครูพี่น้ำ

29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 13       ครูพี่น้ำ
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 4  ครูพี่น้ำ
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  หน้า 9-10    ครูพี่น้ำ
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นอาเซียนศึกษา  หน้า 9   ครูพี่น้ำ
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย หน้า 6 ครูพี่น้ำ
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่ม 5    หน้า 11    ครูพี่น้ำ
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า 1     ครูพี่น้ำ
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า13   ครูพี่น้ำ
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า7 ครูพี่น้ำ

20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน  หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า  8 ครูพี่น้ำ
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า14 ครูพี่น้ำ
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์ หน้า18 ครูพี่น้ำ
26 มิถุนายน 2562
 26 มิถุนายน 2562
การบ้าน  เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียน หน้า 13    ครูพี่น้ำ
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านอนุบาล3  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า14  ครูพี่น้ำ
28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์5 หน้า10   ครูพี่น้ำ
การบ้าน  คัดไทย หน้า8 
1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า 1  ครูพี่น้ำ
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า10 ครูพี่น้ำ
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ หน้า20  ครูพี่นำ้
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ภาษาอังกฤษ หน้า 29. ครูพี่น้ำ
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
การบ้าน  หนังสือ คัดไทย หน้า 1   ครูพี่น้ำ
10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ อาเซียนศึกษา หน้า 21. ครูพี่น้ำ
11 กรกฏาคม 2562
11 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว หน้า15  ครูพี่น้ำ
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า17  ครูพี่น้ำ
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 30 ครูพี่น้ำ
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล3 วิชาคณิตศาสตร์ หน้า28  ครูพี่น้ำ
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก หน้า 14 ครูพี่น้ำ
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมหน้า15  ครูพี่น้ำ
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือคณิตศาสตร์ 5 หน้า30 ครูพี่น้ำ
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ 5 หน้า 16 ครูพี่น้ำ
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษหน้า 34 ครูพี่น้ำ
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก18-19. ครูพี่น้ำ
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว หน้า18.  ครูพี่น้ำ
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่เเวดล้อมเด็กหน้า20-21 ครูพี่น้ำ
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 6 หน้า 3 ครูพี่น้ำ
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนเล่ม1 หน้า 35. ครูพี่น้ำ
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า22-23 ครูพี่น้ำ
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า41 ครูพี่น้ำ
14 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
การบ้าน อาเซียนเล่ม1 หน้า43. ครูพี่น้ำ
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญหน้า 19 ครูพี่น้ำ
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยเบื้องต้น หน้า3. ครูพี่น้ำ
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือคัดอังกฤษเล่ม3 หน้า3 ครูพี่น้ำ
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทยหน้า3 ครูพี่น้ำ
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน Begin to write หน้า3 ครูพี่น้ำ
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า24 ครูพี่น้ำ
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนศึกษาเล่ม1หน้า46 ครูพี่น้ำ
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัวหน้า 23 ครูพี่น้ำ
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า20 ครูพี่น้ำ
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
การบ้าน คัดเลขไทย หน้า 21 ครูพี่น้ำ
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์6 หน้า6-7 ครูพี่น้ำ
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า17 ครูพี่น้ำ
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย5 หน้า6 ครูพี่น้ำ
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน Begin to write หน้า5  ครูพี่น้ำ
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้าน หนังสือคัดไทย หน้า21 ครูพี่น้ำ
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า27 ครูพี่น้ำ
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 6 หน้า12 ครูพี่น้ำ
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์เตรียมความพร้อมหน้า 25 ครูพี่น้ำ
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว หน้า26 ครูพี่น้ำ
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  5  หน้า 25  ครูพี่น้ำ

13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
หน้า26 ครูพี่น้ำ

16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ คัดอังกฤษเล่ม3 หน้า6. ครูพี่น้ำ
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว หน้า 28 ครูพี่น้ำ
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก หน้า 20 ครูพี่น้ำ
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม5หน้า29  ครูพี่น้ำ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 30 ครูพี่น้ำ
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์6หน้า18-19 ครูพี่น้ำ
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์6หน้า18-19 ครูพี่น้ำ
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วงการบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ6 หน้า21และ22  ครูพี่น้ำ
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว หน้า30  ครูพี่น้ำ