ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 3
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฏาคม 2563
อนุบาล 3 
-ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคัดไทย หน้า 1
-ให้นักเรียนคัดชื่อ-สกุลของตัวเองลงในสมุด 5 บรรทัด   ครูพี่ส้ม
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
การบ้านอ.3ให้นักเรียนอ่านคำ คัดตามรอยประและระบายสีภาพในหนังสือคัดไทยหน้า2 ครูพี่ส้ม
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
การบ้านอ.3ทำแบบฝึกหัดในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า13-14 ครูพี่ส้ม
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
การบ้านอ.3ทำแบบฝึกหัดพัฒนาอัจฉริยะQsหน้า4 ,5 ครูพี่ส้ม
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
กาบ้านอ.3ทำแบบฝึกหัดในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้า15-16 ครูพี่ส้ม
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้านอ.3 ทำแบบฝึกหนังสือพัฒนาภาษาไทยหน้า 10-11 ครูพี่ส้ม
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
การบ้านอ.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหนังสือคัดเลขไทยหน้า7-8 ครูพี่ส้ม
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.3ภาษาไทย(คัดไทย)หน้า 10-11) ครูพี่ส้ม
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
การบ้าน อ.3 ให้นักเรียนฝึกคัดเลข 6 ลงในสมุด ครูพี่ส้ม
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
การบ้านอ.3ให้นักเรียนฝึกคัดและฝึกอ่านคำในหนังสือคัดไทยหน้า12-13 ครูพี่ส้ม
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
การบ้านอ.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหนังสือตัวเด็กหน้า 8-9 ครูพี่ส้ม
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
การบ้านอ.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกในหนังสือคัดเลขไทยหน้า11 ครูพี่ส้ม
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
การบ้านอ.3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหนังสือคัดเลขไทยหน้า13-14 ครูพี่ส้ม
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้านอ.3 หนังสือตัวเด็กหน้า14-15 ครูพี่ส้ม
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
การบ้านอ.3 หนังสือพัฒนาอัจฉริยะQs หน้า14-15 ครูพี่ส้ม
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
การบ้านอ.3  หนังสือตัวเด็กหน้า18-19 ครูพี่ส้ม
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
การบ้านอ.3 หนังสือคัดเลขไทยหน้า15-16 ครูพี่ส้ม
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
การบ้านอ.3. หนังสือพัฒนาการภาษาไทยหน้า1 ครูพี่ส้ม
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
การบ้านอ.3 หนังสือตัวเด็กหน้า20-21 ครูพี่ส้ม