ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นอนุบาล 3
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 5  หน้า 3       ครูพี่น้ำ
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน คัดไทย 4  หน้า 2        ครูพี่น้ำ
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว  หน้า 3    ครูพี่น้ำ
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือเลขไทย หน้า 2-3         ครูพี่น้ำ
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน้า 5   ครูพี่น้ำ
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก  หน้า 6    ครูพี่น้ำ

29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 13       ครูพี่น้ำ
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม หน้า 4  ครูพี่น้ำ
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  หน้า 9-10    ครูพี่น้ำ
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน เริ่มต้นอาเซียนศึกษา  หน้า 9   ครูพี่น้ำ
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย หน้า 6 ครูพี่น้ำ
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่ม 5    หน้า 11    ครูพี่น้ำ
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า 1     ครูพี่น้ำ
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า13   ครูพี่น้ำ
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า7 ครูพี่น้ำ

20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน  หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า  8 ครูพี่น้ำ
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า14 ครูพี่น้ำ
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์ หน้า18 ครูพี่น้ำ
26 มิถุนายน 2562
 26 มิถุนายน 2562
การบ้าน  เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียน หน้า 13    ครูพี่น้ำ
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านอนุบาล3  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า14  ครูพี่น้ำ
28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์5 หน้า10   ครูพี่น้ำ
การบ้าน  คัดไทย หน้า8 
1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า 1  ครูพี่น้ำ
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า10 ครูพี่น้ำ
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ หน้า20  ครูพี่นำ้
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ภาษาอังกฤษ หน้า 29. ครูพี่น้ำ
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
การบ้าน  หนังสือ คัดไทย หน้า 1   ครูพี่น้ำ
10 กรกฏาคม 2562
10 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ อาเซียนศึกษา หน้า 21. ครูพี่น้ำ
11 กรกฏาคม 2562
11 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว หน้า15  ครูพี่น้ำ
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า17  ครูพี่น้ำ
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา หน้า 30 ครูพี่น้ำ
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้านอนุบาล3 วิชาคณิตศาสตร์ หน้า28  ครูพี่น้ำ
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก หน้า 14 ครูพี่น้ำ
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมหน้า15  ครูพี่น้ำ
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือคณิตศาสตร์ 5 หน้า30 ครูพี่น้ำ
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ 5 หน้า 16 ครูพี่น้ำ
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษหน้า 34 ครูพี่น้ำ
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก18-19. ครูพี่น้ำ
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว หน้า18.  ครูพี่น้ำ
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่เเวดล้อมเด็กหน้า20-21 ครูพี่น้ำ
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 6 หน้า 3 ครูพี่น้ำ
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนเล่ม1 หน้า 35. ครูพี่น้ำ
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า22-23 ครูพี่น้ำ
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หน้า41 ครูพี่น้ำ
14 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
การบ้าน อาเซียนเล่ม1 หน้า43. ครูพี่น้ำ
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญหน้า 19 ครูพี่น้ำ
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยเบื้องต้น หน้า3. ครูพี่น้ำ
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือคัดอังกฤษเล่ม3 หน้า3 ครูพี่น้ำ
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทยหน้า3 ครูพี่น้ำ
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน Begin to write หน้า3 ครูพี่น้ำ
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน้า24 ครูพี่น้ำ
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสืออาเซียนศึกษาเล่ม1หน้า46 ครูพี่น้ำ
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัวหน้า 23 ครูพี่น้ำ
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ หน้า20 ครูพี่น้ำ
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
การบ้าน คัดเลขไทย หน้า 21 ครูพี่น้ำ
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์6 หน้า6-7 ครูพี่น้ำ
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือตัวเด็ก หน้า17 ครูพี่น้ำ
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาภาษาไทย5 หน้า6 ครูพี่น้ำ
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน Begin to write หน้า5  ครูพี่น้ำ
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้าน หนังสือคัดไทย หน้า21 ครูพี่น้ำ
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า27 ครูพี่น้ำ
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ 6 หน้า12 ครูพี่น้ำ
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์เตรียมความพร้อมหน้า 25 ครูพี่น้ำ
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว หน้า26 ครูพี่น้ำ
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  5  หน้า 25  ครูพี่น้ำ

13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
หน้า26 ครูพี่น้ำ

16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ คัดอังกฤษเล่ม3 หน้า6. ครูพี่น้ำ
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือธรรมชาติรอบตัว หน้า 28 ครูพี่น้ำ
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ ตัวเด็ก หน้า 20 ครูพี่น้ำ
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม5หน้า29  ครูพี่น้ำ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน้า 30 ครูพี่น้ำ
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์6หน้า18-19 ครูพี่น้ำ
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์6หน้า18-19 ครูพี่น้ำ
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วงการบ้าน หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญ6 หน้า21และ22  ครูพี่น้ำ
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือ ธรรมชาติรอบตัว หน้า30  ครูพี่น้ำ
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6 
-หน้า 4 เลือกคำเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องและหัดอ่าน
-หน้า 5 เขียนตามรอยประและหัดอ่าน.        ครูพียา 
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือคณิตศาสตร์ 5 -หน้า  11 แบบฝึกหัดที่ 3  ครูพี่ยา
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 7
-หน้า 4  จับคู่และเขียนคำใต้ภาพแล้วหัดอ่าน
-หน้า 5  เลือกคำเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องและหัดอ่านประโยค ครูพี่ยา
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นเล่ม 3 
- หน้า8  เขียนคำต่อไปนี้ ให้ถูกดูภาพแล้วเติมคำให้ถูกต้อง ครูพี่ยา
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 7 หน้า 8-9 ครูจิ
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6
- หน้า 8 เขียนคำตามรอยประ  ค่ะเขียนคำตามแบบ และหัดอ่าน
- หน้า 9 ลากเส้นโยงคำให้มีความหมายตามภาพและหัดอ่าน ครูพี่ยา
8 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ3 . หนังสือ คณิตศาสตร์ 5 
-แบบฝึกหัดที่ 7 ให้นักเรียนเขียนวงกลมบ้อมรอบข้อที่ถูกที่สุด หน้า 17-19 ครูพี่ยา
12 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอ.3 หนังสือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 6 
- หน้า 22 วาดภาพและระบายสีรูปเรขาคณิตที่ได้หลังจากการตัด
- หน้า 23 โยงเส้นจับคู่ภาพรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการพับกระดาษตามลูกศรให้สัมพันธ์กัน ครูพี่ยา
13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นเล่ม 3 
- หน้า 14 อ่าน โยงพยางค์เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นคำที่มีความหมาย  เติมสระ  อะ  อา  อี
- หน้า 15 อ่าน  คัดแล้วหัดอ่าน ครูพี่ยา
15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือ Begin to write - หน้า 12 และ 13 ครูพี่ยา
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือ คัดไทย 4 -หน้า 13 อ่านคำ คัดตามรอยประ และระบายสีภาพ ครูพี่ยา
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ3. หนังสือพัฒนาภาษาไทย5  หน้า 14-15 ครูพียา
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 3 หน้า 20-21 ครูพี่ยา
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือ คณิตศาสตร์ 5 หน้า 26-27 ครูพี่ยา
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษาเล่ม2หน้า12-13
                           หนังสือ Begin to Write5หน้า20-21 ครูจิ
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือคณิตศาสตร์ 6 แบบฝึกหัดที่14 ให้นักเรียนหาผลบวก หน้า 26 ครูพี่ยา
26 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือ แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 3 
- หน้า 32 อ่านแล้วคัดตามตัวอย่าง
- หน้า 33 เติมวรรณยุกต์   ่   ้  บน -  ให้ได้ใจความแล้วอ่าน 
-เติมคำให้ตรงกับภาพ
หน้า 34 แบบฝึกหัดทบทวน 
- เขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วย นี่คือ และฉันมี     ครูพี่ยา
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือภาษาอังกฤษ Begin to write 4 หน้า 13-14 ครูพี่ยา
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือคัดไทย 5 หน้า 29-30  อ่านคำ อ่านประโยค คัดตามรอยประ คัดตามแบบ และระบายสี ครูพี่ยา
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน อ3.หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน้า 9 ครูพี่ยา
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3หนังสือคณิตศาสตร์ 6 หน้า 27 แบบฝึกหัดที่ 15 ให้นักเรียนหาผลบวก ครูพี่ยา
3 ธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 3 เริ่มต้นเรียนรู้อาเชี่ยน2หน้า18-19
การบ้านอนุบาล 3 วิชา ภาษาไทย คัดคำ ทำลงในสมุด ครูจิแทนครูพี่ยา
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 5 
หน้า 24 เขียนคำในช่องว่างและอ่านคำอีกครั้ง
หน้า 25 เขียนคำตามภาพและหัดอ่าน ครูพี่ยา

7 ธันวาคม 2562
7 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ 3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 
- หน้า 12 - 13 เขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยค ครูพี่ยา
 
9 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 2 หนังสือภาษาอังกฤษเล่ม 2 หน้า 14-15 ครูอารียา
9 ธันวาคม 2562
9 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือคณิตศาสตร์ 6 หน้า 29 ครูพี่ยา
11 ธันวาคม 2562
11 ธันวาคม 2562
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือ Begin to write หน้า 28-29 ,ครูพี่ยา
12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือ ตัวเด็ก 3 
-หน้า 31 เขียนคำในช่องว่างให้สัพันธ์กับภาพเหตุการณ์
-หน้า 32 เขียนคำตามรอยประและเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมของภาพที่เป็นการยืน เดิน นั่งที่เหมาะสม ครูพี่ยา
 
13 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน้า 21-22 ครูพี่ยา
 
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ. 3 หนังสือคณิตศาสตร์ 5 หน้า 32-33 ให้นักเรียนหาคำตอบเติมลงในช่องว่าง ครูอารียา
17 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 3 หน้า 36 ครูพียา
18 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 6 หน้า 30-31 ครูพี่ยา
19 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม  2562
การบ้าน อ.3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 5 หน้า 32 - 33 ครูพี่ยา
20 ธันวาคม 2562
20 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือภาษาอังกฤษ 2 หน้า 36 - 37 ครูพี่ยา
23 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม  2562
การบ้าน อ.3 หนังสือคณิตศาสตร์ 6 หน้า  33 ครูพี่ยา
24 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 3 หน้า 38 - 39 ครูพี่ยา
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา 2 หน้า 22 - 23  ครูพี่ยา
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
การบ้าน อ.3 หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น 3 หน้า 43 ครูพี่ยา
3 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือคัดไืทย 4 หน้า28 - 29 ครูพี่ยา
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 3 หนังสือคณิตศาสตร์ 5 หน้า 35 ครูพี่ยา
7 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
การบ้าน อ 3. แต่งประโยค ในสมุดภาษาไทย ครูพี่ยา
8 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
การบ้าน อ 3.  หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย 6 หน้า 26-27  ครูพี่ยา
9 มกราคม 2563
9 มกราคม 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือคัดไทย 4 หน้า 30-31 ครูพี่ยา
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือคณิตศาสตร์ 6 หน้า 36 - 37 ครูพี่ยา
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
การบ้าน  อ.3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6 หน้า 28 - 29 ครูเฉลียว
15 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือพัฒนาประสบการสำคัญเตรียมความพร้อม 6 หน้า  37 และ 39 ครูพี่ยา
17 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน้า 29 - 30  ครูพี่ยา
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
การบ้าน อ.3  หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 5 หน้า 40-41   ครูพี่ยา
21 มกราคม 2563
21 มกราคม  2563
การบ้าน อ.3 แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 4  หน้า 2 - 3   ครูพี่ยา
22 มกราคม 2563
22  มกราคม  2563
การบ้าน อ.3 หนังสือคณิตศาสตร์ 1 หน้า 41 - 42 ครูพี่ญา
23 มกราคม 2563
23 มกราคม  2563
การบ้าน อ.3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 7 หน้า 30 - 31 ครูญา
24 มกราคม 2563
24 มกราคม  2563
การบ้าน  อ.3 หนังสือพัฒนาภาษาไทย 6 หน้า 35 - 36 ครูญา
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563 
การบ้านอนุบาล 3 แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นเล่ม 4 หน้า4-5 ครูพี่ยา
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล  3 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม เล่ม 6 หน้า41 ครูพี่ยา
31 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563
การบ้านอนุบาล 3 เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษ เล่ม 2 หน้า30-31 ครูพี่ยา
3 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือ พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม6 หน้า44 - 45 ครูพียา
4 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 3 แต่งประโยคภาษาไทย 5 ประโยคจากคำที่กำหนดมห้ในสมุด ครูพี่ยา
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3 พัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 5 หน้า 46  -  47 ครูพี่ยา
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3 สะกด อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสมุดภาษาอังกฤษ ครูพี่ยา
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 6 หน้า46 -47 ครูพี่ยา
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านอนุบาล 3 แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นเล่ม 3 หน้า 48  ครูพี่เก๋
12 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือคณิคศาสตร์ 5 หน้า 48 ครูพี่ยา
13 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ. 3 หนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อม 5 หน้า 48 - 49 ครูพี่ยา
17 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ. 3หนังสือพัฒนาประสบการณ?สำคัญเตรียมความพร้อม 6 หน้า 51 - 52 ครูพี่ยา
18 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ. 3 หนังสือ แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้น เล่ม 3หน้า 50 ครูพี่ยา
19 กุมภาพันธ์ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือ เริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา 2 หน้า42 - 43 ครูพี่ยา
20 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3หนังสือ คณิตศาสตร์ 6 หน้า 43 - 44 ครูพี่ยา
21 กุมภาพันธ์ 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน อ.3 หนังสือเริ่มต้นเรียนรู้อาเซียนศึกษา 2 หน้า46 -47 ครูพี่ยา