ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
วิชาภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 12-14         ครูพี่ส้ม
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 24      ครูพี่ส้ม
การบ้าน คัดและท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสมุดคำศัพท์  3 คำ     ครูพี่จี้
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด ในหนังสือเรียน หน้า 11       ครูพี่ส้ม
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกพัฒนาทักษะ หน้า 4    ครูส้ม
การบ้าน  คัด ก - ฮ  ลงในสมุดวิชาภาษาไทย    ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 15-17            ครูญาดา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มสีม่วง  หน้า 10   ครูส้ม
การบ้าน วิชาสุขศึกษา   เรื่องเกี่ยวกับร่างกายในสมุด     ครูพี่เฮง
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์ ในหนังสือ หน้า 27-29       ครูส้ม
การบ้าน ภาษาไทยฝึกอ่านคำสระอา ในสมุด       ครูส้ม
การบ้าน ภาษาอังกฤษระบายสี หน้า 12-13        ครูจี้
การบ้าน หน้าที่พลเมืองหน้า 11                          ครูธนู
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์  หน้า 11   ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม Express หน้า 8-9  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ  หน้า 8-9     ครูญาดา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 33 ข้อ 1  และ2 ใหญ่   ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 20   ครูส้ม
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษให้ท่อง A-Z  ครูส้ม
การบ้าน  วิชาคอมพิวเตอร์ให้ทำแบบฝึกหัด  หน้า 18-20   ครูแหม่ม
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยเล่มพัฒนาทักษะฝึกอ่านและแบบฝึกหัด หน้า 7  ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ คัดและท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 คำ ในสมุดคำศัพท์   ครูจี้
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตสิงคโปร์ หน้า17-18   ครูพี่ส้ม
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้ทำแบบฝึกหัดหน้า 11ในหนังสือฝึกทักษะ     ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า28-30ค่ะ  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
 17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชา สุขศึกษา ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในสมุดเรื่อง อวัยวะภายใน   ครูเฮง
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณ แม่ 2 และแม่ 3             ครูพี่ส้ม
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องการนับเพิ่มทีละ 2 ในสมุด 5 ข้อ  ครูพี่ส้ม
การบ้าน คัดครไทย 3 คำ และฝึกคำอ่านในสมุด คัดไทย มีคำว่า กะทิ  กะละมัง  ก้าว   ครูพี่ส้ม  
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน ภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ หน้า 25    ครูส้ม
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่ส้ม
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูส้ม
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านป.1 วิชาภาษาอังกฤษทำหน้า58-59ในหนังสือExpres    ครูพี่จี้
28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชา วิทยาศาสตร์ หน้า 47-48  ครูญาดา

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ป.1  ทบทวนหนังสือเรียน เรื่อง อวัยวะภายนอก  ครูเฮง
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.1ท่องสูตรคูณแม่2กับ แม่3.  ครูพี่ส้ม
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน  วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า 34-38. ครูส้ม
การบ้าน  วิชาหน้าที่พลเมือง ทำแบบฝึกหัดหน้า 35. ครูธนู
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า 38 39 40 ครูส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 43-44 ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์หน้า 52. ครูญาดา
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูส้ม
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 60-61  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทย   ทำแบบฝึกหัดหน้า 44-45        ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดหน้า 61,63,64   ครูพี่ส้ม

22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่ 2และ3. ครูพี่ส้ม
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า 49,50,51. ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 66 ครูพี่ญาดา
 
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์. หน้า 76. ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-20 ครูพี่จี้
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการบวกในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ ครูพี่ส้ม
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาการงาน แบบฝึกหัด หน้า 1-2. ครูแหม่ม
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้านป.1
-วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า 80-83.  ครูส้ม
-วิชาประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 3.  ครูส้ม
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวของฉันทำลงในสมุด ครูเฮง
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า55-56. ครูส้ม
การบ้าน วิชาสังคมให้วาดภาพเบญจธรรมมา 1ข้อหน้า44 ครูส้ม
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้านป.1
-วิชาภาษาไทยให้นักเรียนวาดภาพตามคำที่มีสระอุที่กำหนดและฝึกอ่านในสมุด 10 คำ.  ครูพี่ส้ม
-วิชาภาษาอังกฤษให้ทำแบบฝึกในหนังสือExpress หน้า 64-66. ครูพี่จี้
-วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่ 3-4.  ครูพี่ส้ม
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้านวันนี้ ท่องสูตรคูณ แม่ 3. และแม่ 4. ครูส้ม
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรมบูรณาการวันแม่ ครูพี่ส้ม
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน ท่องสูตรคูณ แม่ 4 กับ แม่ 5 ครูส้ม
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า61-62และฝึกอ่าน58 ครูส้ม
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษให้ทำแบบฝึกหัด85-88ในหนังสือExpress. ครูพี่จี้
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียน ทบทวน ฝึกท่องสญคูณ แม่ 4,5 ครูส้ม
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 69 ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาจีนให้ทำใบงานเรื่องตัวเลข. ครูภาษาจีน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคมหน้า120 ข้อที่1ให้นักเรียนเติมภาพให้สมบูรณ์  ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ท แบบฝึกหัดหน้า 96 ครูญาดา
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
วันนี้ น้อง ป.1 ไม่มีการบ้าน ครูพี่ส้ม
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ แม่ 4/5. ครูพี่ส้ม
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า102 ครูญาดา
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาEnglishให้ตัดภาพหน้าที่14มาติดให้ตรงกับภาพหน้า15 ครูพี่จี้
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน
วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกพัฒนาทักษะหน้า 32-33 ครูดวงนภา
วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า104-105 ครูญาดา
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มี การบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูส้ม
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบ ครั้งที่ 2  ครูพี่ส้ม
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่ส้ม
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้านวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองลงในสมุด ครูเฮง
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน ท่องสูตร แม่ 4,5 ครูพี่ส้ม
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า46 ข้อ3 ครูธนู
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้านวิชาวิทย์คำนวณ หน้า26 ครูญาดา
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้านป.1
วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า83-85. ครูส้ม
วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า113-115 ครูญาดา
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน  ครูดวงนภา
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้านวิชาภาษาไทย  ป.1 หน้า 66 ข้อ4และ5 ครูธนุ
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า47และ48 ครูธนู
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน  ท่องสูตรคูณแม่ 4,5  ครูส้ม
13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
การบ้าน ป.1 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ แม่ 4-6  ครูส้ม
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์​หน้า92 ครูส้ม
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วันนี้ น้อง ป.1 ไม่มีการบ้าน  ครูพี่ส้ม
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้ทำแบบฝึกหัดหน้า75-78 ครูพี่ส้ม
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูส้ม
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
การบ้าน -วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า114-115 ครูญาดา
การบ้าน -วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า81-83. ครูส้ม
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาEnglishทำแบบฝึกหัดหน้า20ข้อ7กับ8เล่มSmile  ครูเฮง
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูส้ม
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 3. ครูส้ม