ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูดวงนภา
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
การบ้านชั้น.ป.1คณิตหน้า8/ภาษาไทยแบบฝืกหัดในสมุด ครูดวงนภา
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
การบ้านชั้น.ป.1คณิตหน้า.16 ครูดวงนภา
การบ้านชั้น.ป.1คอมพิวเตอร์หน้า.11 ครูเฮง
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
การบ้าน.ป.1ภาษาไทยหน้า.11ครูดวงนภา
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
การบ้าน..ป.1วิชาคณิต.หน้า.19-21 ครูดวงนภา
การบ้าน  ป.1 วิชาสังคม.หน้า12.ข้อที่.3 ครูดวงนภา
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้านชั้น.ป.1ภาษาไทยหน้า26 ครูดวงนภา
การบ้านชั้น.ป.1สุขศึกษา หน้า 15 ครูพี่เฮง
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.1 ไม่มีการบ้าน ครูดวงนภา
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
การบ้าน.ป1วิชาคณิตหน้า.40/41/42ส่งวันศุกร์ ครูดวงนภา
การบ้าน.ป1วิชาวิทยาศาสตร์หน้า.25ส่งวันจันทร์ ครูญาดา
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ครูดวงนภา
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
การบ้านชั้นป.1การหาผลบวกทำในสมุด ครูดวงนภา
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
การบ้านชั้น.ป.1ใบงานภาษาไทย ครูดวงนภา
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
การบ้านชั้น.ป.1ใบงานภาษาไทย ครูดวงนภา
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
การบ้านชั้น.ป.1วิชาคณิตหน้า.52 ครูดวงนภา
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้าน.ป.1ให้นักเรียนคำสระเอ  ครูดวงนภา
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
การบ้าน.ป1คณิตหน้า71 ครูดวงนภา
การบ้าน ป1 วิทยาศาสตร์หน้า.28-30 ครูญาดา
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.1 ไม่มีการบ้าน ครูดวงนภา
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
การบ้าน.ป.1สังคมหน้า.27.คณิตหน้า.64-65 ครูดวงนภา
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.1 ไม่มีการบ้าน ครูดวงนภา
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจาก มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตลอดทั้งวัน ครูดวงนภา