ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
วิชาภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 12-14         ครูพี่ส้ม
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 24      ครูพี่ส้ม
การบ้าน คัดและท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสมุดคำศัพท์  3 คำ     ครูพี่จี้
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด ในหนังสือเรียน หน้า 11       ครูพี่ส้ม
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกพัฒนาทักษะ หน้า 4    ครูส้ม
การบ้าน  คัด ก - ฮ  ลงในสมุดวิชาภาษาไทย    ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 15-17            ครูญาดา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มสีม่วง  หน้า 10   ครูส้ม
การบ้าน วิชาสุขศึกษา   เรื่องเกี่ยวกับร่างกายในสมุด     ครูพี่เฮง
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์ ในหนังสือ หน้า 27-29       ครูส้ม
การบ้าน ภาษาไทยฝึกอ่านคำสระอา ในสมุด       ครูส้ม
การบ้าน ภาษาอังกฤษระบายสี หน้า 12-13        ครูจี้
การบ้าน หน้าที่พลเมืองหน้า 11                          ครูธนู
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์  หน้า 11   ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เล่ม Express หน้า 8-9  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ  หน้า 8-9     ครูญาดา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 33 ข้อ 1  และ2 ใหญ่   ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 20   ครูส้ม
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษให้ท่อง A-Z  ครูส้ม
การบ้าน  วิชาคอมพิวเตอร์ให้ทำแบบฝึกหัด  หน้า 18-20   ครูแหม่ม
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยเล่มพัฒนาทักษะฝึกอ่านและแบบฝึกหัด หน้า 7  ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ คัดและท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 คำ ในสมุดคำศัพท์   ครูจี้
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตสิงคโปร์ หน้า17-18   ครูพี่ส้ม
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้ทำแบบฝึกหัดหน้า 11ในหนังสือฝึกทักษะ     ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า28-30ค่ะ  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
 17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชา สุขศึกษา ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในสมุดเรื่อง อวัยวะภายใน   ครูเฮง
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณ แม่ 2 และแม่ 3             ครูพี่ส้ม
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องการนับเพิ่มทีละ 2 ในสมุด 5 ข้อ  ครูพี่ส้ม
การบ้าน คัดครไทย 3 คำ และฝึกคำอ่านในสมุด คัดไทย มีคำว่า กะทิ  กะละมัง  ก้าว   ครูพี่ส้ม  
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน ภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดในหนังสือ หน้า 25    ครูส้ม
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่ส้ม
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูส้ม
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านป.1 วิชาภาษาอังกฤษทำหน้า58-59ในหนังสือExpres    ครูพี่จี้
28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชา วิทยาศาสตร์ หน้า 47-48  ครูญาดา

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ป.1  ทบทวนหนังสือเรียน เรื่อง อวัยวะภายนอก  ครูเฮง
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.1ท่องสูตรคูณแม่2กับ แม่3.  ครูพี่ส้ม
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน  วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า 34-38. ครูส้ม
การบ้าน  วิชาหน้าที่พลเมือง ทำแบบฝึกหัดหน้า 35. ครูธนู
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า 38 39 40 ครูส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 43-44 ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์หน้า 52. ครูญาดา
8 กรกฏาคม 2562
8  กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูส้ม
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 60-61  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทย   ทำแบบฝึกหัดหน้า 44-45        ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดหน้า 61,63,64   ครูพี่ส้ม

22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่ 2และ3. ครูพี่ส้ม
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า 49,50,51. ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 66 ครูพี่ญาดา
 
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์. หน้า 76. ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-20 ครูพี่จี้
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการบวกในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ ครูพี่ส้ม
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาการงาน แบบฝึกหัด หน้า 1-2. ครูแหม่ม
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้านป.1
-วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า 80-83.  ครูส้ม
-วิชาประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 3.  ครูส้ม
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวของฉันทำลงในสมุด ครูเฮง
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า55-56. ครูส้ม
การบ้าน วิชาสังคมให้วาดภาพเบญจธรรมมา 1ข้อหน้า44 ครูส้ม
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้านป.1
-วิชาภาษาไทยให้นักเรียนวาดภาพตามคำที่มีสระอุที่กำหนดและฝึกอ่านในสมุด 10 คำ.  ครูพี่ส้ม
-วิชาภาษาอังกฤษให้ทำแบบฝึกในหนังสือExpress หน้า 64-66. ครูพี่จี้
-วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่ 3-4.  ครูพี่ส้ม
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้านวันนี้ ท่องสูตรคูณ แม่ 3. และแม่ 4. ครูส้ม
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรมบูรณาการวันแม่ ครูพี่ส้ม
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน ท่องสูตรคูณ แม่ 4 กับ แม่ 5 ครูส้ม
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้า61-62และฝึกอ่าน58 ครูส้ม
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษให้ทำแบบฝึกหัด85-88ในหนังสือExpress. ครูพี่จี้
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียน ทบทวน ฝึกท่องสญคูณ แม่ 4,5 ครูส้ม
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 69 ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาจีนให้ทำใบงานเรื่องตัวเลข. ครูภาษาจีน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคมหน้า120 ข้อที่1ให้นักเรียนเติมภาพให้สมบูรณ์  ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ท แบบฝึกหัดหน้า 96 ครูญาดา
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
วันนี้ น้อง ป.1 ไม่มีการบ้าน ครูพี่ส้ม
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ แม่ 4/5. ครูพี่ส้ม
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า102 ครูญาดา
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาEnglishให้ตัดภาพหน้าที่14มาติดให้ตรงกับภาพหน้า15 ครูพี่จี้
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน
วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกพัฒนาทักษะหน้า 32-33 ครูดวงนภา
วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า104-105 ครูญาดา
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มี การบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูส้ม
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบ ครั้งที่ 2  ครูพี่ส้ม
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่ส้ม
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้านวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองลงในสมุด ครูเฮง
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน ท่องสูตร แม่ 4,5 ครูพี่ส้ม
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า46 ข้อ3 ครูธนู
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้านวิชาวิทย์คำนวณ หน้า26 ครูญาดา
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้านป.1
วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า83-85. ครูส้ม
วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า113-115 ครูญาดา
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน  ครูดวงนภา
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้านวิชาภาษาไทย  ป.1 หน้า 66 ข้อ4และ5 ครูธนุ
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า47และ48 ครูธนู
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน  ท่องสูตรคูณแม่ 4,5  ครูส้ม
13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
การบ้าน ป.1 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ แม่ 4-6  ครูส้ม
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์​หน้า92 ครูส้ม
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วันนี้ น้อง ป.1 ไม่มีการบ้าน  ครูพี่ส้ม
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้ทำแบบฝึกหัดหน้า75-78 ครูพี่ส้ม
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูส้ม
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
การบ้าน -วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า114-115 ครูญาดา
การบ้าน -วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า81-83. ครูส้ม
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาEnglishทำแบบฝึกหัดหน้า20ข้อ7กับ8เล่มSmile  ครูเฮง
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูส้ม
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 3. ครูส้ม
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน  ครูพี่ส้ม
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัด หน้า 91 เขียนคำชื่อสัตว์ ลงในสมุด 10 คำ  ครูพี่ส้ม
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.1 วิชาคณิตศาสตร์เล่มสิงคโปร์ทำแบบฝึกหัดหน้า120 ครูส้ม
การบ้านป.1 วิชาEnglish  ทำแบบฝึกหัดในหนังสือSmileหน้า23 ครูส้ม
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.1 วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาหน้า40-41. ครูส้ม
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.1 ภาษาไทย 97-98 อ่านคำสระ เอือ ครูดวงนภา
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ท่องสูตรคูณ แม่ 2-3 ครูส้ม
8 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.1 ให้นักเรียนทำใบงานเรื่องสระ เอือ พร้อมทั้งฝึกอ่านประโยคในใบงานค่ะ
-วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึดหัดหน้า124-125 ในหนังสือสิงคโปร์.    ครูส้ม
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.2. ใบงานสุขศึกษา. ครูเฮง
 
15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.1วิชาประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า15 ครูส้ม
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน  วิชาภาษาจีนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า50-51 ครูภาษาจีน
การบ้าน   วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 134-137 ครูส้ม
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.1 วิชาสังคมทำแบบฝึดหัดหน้า72ข้อ4 ครูส้ม
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.1 วิชาหน้าที่พลเมืองทำแบบฝึกหัดหน้า55ข้อ1  ครูธนู
การบ้านป.1 วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดหน้า  106 และฝึกอ่าน 103. ครูส้ม
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป.1 วิชาภาษาไทย ฝึกอ่านหน้า 28-29 ในหนังสือภาษาพาที ครูส้ม
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป1.วิชาภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดหน้า110และฝึกอ่านหน้า 108 ในกรอบสีม่วง ครูพี่ส้ม
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป1. ท่องสูตรคูณ แม่ 4 ครูส้ม
26 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ทำลงในสมุด เรื่องแหล่งกำเนิดของเสียง ครูพี่เฮง
การบ้าน ป1. วิชาสังคมศึกษา ครูธนู
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป.1 ให้นักนักเรียน ท่องสูตรคูณ แม่ 4/5 ครูส้ม
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป1. วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 125-130 ครูพี่จี้
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูเฮง
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูพี่ส้ม
3 ธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป1 วิชาวิทยาศาสตร์ ทำลงในสมุดเรื่อง เสียงและการเคลื่อนที่ ครูเฮง
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
การบ้านป.1วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า62ข้อ1ครูธนู
7 ธันวาคม 2562
7 ธันวาคม 2562
การบ้านป.1วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่ม2 (สีชมพู)หน้า42-43 ครูส้ม
วิชาภาษาไทยฝึกอ่านในหนังสือแบฝึกพัฒนาทักษะหน้า41 และทำแบบฝึกหัดหน้า 42  ครูส้ม
 
9 ธันวาคม 2562
9 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป.1 วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า47-48 ครูส้ม
11 ธันวาคม 2562
11 ธันวาคม 2562
การบ้านป.1 วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า51 ครูส้ม
การบ้านป.1 วิชาภาษาไทยให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนด 5ข้อในสมุด ครูส้ม
 
12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
การบ้านป.1 วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 159 ครูเฮง
13 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562
กาบ้านป.1วิชาคณิตศาสตร์ให้ทำแบบฝึกหัดหน้า16-17 ครูส้ม
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
การบ้านป.1วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 27 ครูส้ม
17 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
การบ้านป.1 -วิชาสังคม หน้า 231 ข้อ 5  ครูธนู
18 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
การบ้านป.1 วิชาคณิตศาสตร์ให้ทำแบบฝึกหัดหน้า33-36 ครูส้ม
19 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม  2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ 19/12/62 ครูส้ม
23 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม  2562
การบ้าน ป1.ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียนเกี่ยวกับสอบพรุ่งนี้ ครูส้ม
24 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบครั้งที่ 4 ครูส้ม
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป1.ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบของวันพรุ่งนี้ ครูส้ม
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 4 ครูส้ม
2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
การบ้านป.1 วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า160-162 ครูเฮง
3 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
การบ้าน ป1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเรื่อง ดวงอาทิตย์ ทำลงในสมุด ครูเฮง
การบ้าน ป1 วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 56 ครูส้ม
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
การบ้านป.1วิชาภาษาจีนหน้า58-59 ครูภาษาจีน
7 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูส้ม
8 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
การบ้าน ป.1. วิชาสังคม 242/ข้อ1 ครูธนู 
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
การบ้านป.1วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 67-69 ครูพี่ส้ม
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
การบ้าน ป1. วิชาวิทย์ แบบฝึกหัด หน้า 170-171 ครูเฮง
15 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
การบ้าน.ป.1วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาหน้า52-53 ครูส้ม
การบ้าน ป1.วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดเรื่องการนับเพิ่มในสมุด10ข้อ ครูส้ม
17 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
การบ้านป.1วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการนับเพิ่มทีละ5 ในสมุด10 ข้อ ครูส้ม
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
วันนี้  ป.1 ไม่มีการบ้านค่ะ     ครูส้ม

21 มกราคม 2563
21 มกราคม  2563
การบ้านป.1วิชาสังคมทำแบบฝึกหัดหน้า266 ข้อ2.1  ครูธนู
22 มกราคม 2563
22  มกราคม  2563
การบ้านป.1วิชา คณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดเรื่องการบวกในสมุด10ข้อ  ครูส้ม
23 มกราคม 2563
23 มกราคม  2563
การบ้านป.1
-วิชาวิทยาศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า188-189  ครูเฮง
วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดการบวกในสมุด10ข้อ ครูส้ม
24 มกราคม 2563
24 มกราคม  2563
การบ้านป.1
วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 80-81  ครูส้ม
วิชาประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 25 ครูธนู
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563 
วันนี้ไม่มีการบ้าน ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบครั้งที่ 5 ครูส้ม
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
วันนี้ ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 5. ครูส้ม
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 5  ครูส้ม
3 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1
วิชาภาษาจีนให้นักเรียนคัดหน้า 63-67 ครูภาษาจีน
วิชาสังคมทำแบบฝึดหัดหน้า255ข้อ6 ครูส้ม
4 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1วิชาสังคมทำแบบฝึกหัดหน้า245ข้อ6 ครูส้ม
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1วิชาหน้าที่พลเมืองทำแบบฝึกหัด64-65 ข้อ3.1- 3.5 ครูธนู
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูส้ม
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
ป.1 วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการวันมาฆบูชา ครูส้ม
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1 วิชาสังคม หน้า 220 จ้อ 3.1 ,3.2 , 3.3 ครูส้ม
12 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูส้ม
13 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากสอบ อ่าน เขียน จากหน่วยงานภายนอก ครูส้ม
17 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1
**วิชาภาษาจีนให้นักเรียนคัดคำหน้า  72-74 ครูภาษาจีน
**วิชาการงานทำแบบฝึกหัดหน้า25ข้อที่ 1 ครูธนู
**วิชาสังคมทำแบบฝึกหัดหน้า205 ข้อ5 ครูธนู
18 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1
*วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า 94 ครูส้ม
*วิชาสังคมทำแบบฝึกหัดหน้า76ข้อ2 ครูธนู
19 กุมภาพันธ์ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า 70-71. ครูธนู
20 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.1
วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า98 ครูส้ม
วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัดในหนังสือพัฒนาทักษะ หน้า60 ,61,63 และฝึกอ่านหน้า 62 ครูส้ม