ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูธนู
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
การบ้าน ป.3 ภาษาไทย หน้า 6 ครูธนู
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.3
วิชาสังคม หน้า14ข้อ3 ครูธนู
วิชาคณิต หน้า12 ครูอมรรัตน์
วิชาภาษาไทย หน้า13 ข้อ2 ครูเฉลียว
วิชาสุขศึกษา หน้า 11-12 ครูเฮง
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
การบ้านภาษาไทย หน้า14-15 ข้อ4. ครูเฉลียว
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.3 วิชาภาษาไทย ครูเฉลียว
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้านคณิตป.3 หน้า39 ครูอมรรัตน์
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.3 ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนท่องคำศัพท์ เกี่ยวกับวันทั้ง7วัน ครูพี่จี้
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.3 วิชาภาษาไทย หน้า37ข้อ1 ครูเฉลียว
การบ้าน ป.3 วิชาคณิต หน้า 56 ครูอมรรัตน์
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ครูธนู
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ตลอดทั้งวัน ครูธนู
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.3 ภาษาไทย หน้า 38 -39 ครูเฉลียว
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.3 ไม่มีการบ้าน ครูธนู
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.3 ภาษาไทย หน้า45-46 ครูเฉลียว
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.3 คณิต หน้า64 ข้อ3-4 ครูอมรรัตน์
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.3 คณิต หน้า67-68 ครูอมรรัตน์
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.3 วิชาภาษาไทย ให้ฝึกอ่านคำควบกล้ำ หน้า 52 53 ครูเฉลียว
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.3 วิชาภาษาไทให้นักเรียนนำนิทานอิสปมาคนละ1เรื่อง ครูเฉลียว
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป3ภาษาไทย หน้า 55 ข้อ3 ครูเฉลียว
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจาก มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตลอดทั้งวัน ครูธนู