ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 2-3   ครูอมรรัตน์
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เรื่อง ฝึกการสนทนาและการทักทาย          ครูเฮง
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 4,5               ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัด หน้า 6   และท่องบทอาขยานเด็กน้อย หน้า 223   ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หน้า 15      ครูรัชดา
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562   
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 7-9    ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง  หน้า 10  ข้อ 1     ครูธนู
การบ้าน ภาษาไทย   หน้า  15  ข้อ 5-6             ครูดวงนภา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ 5 คำ ในหนังสือ Clever  หน้า 11      ครูพี่จี้
29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 11-13   ครูอมรรัตน์    
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพวัฒนธรรมไทย มา 1 ภาพ   ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษา ท่องคำศัพท์ 5 คำ Clever  หน้า 11  คำที่ 6-10  ครูจี้
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัด หน้า 9  ครูแหม่ม

30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 16 และ 18  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 22-23    ข้อ 3-5           ครูเฉลียว
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพพุทธ ประวัติมา 1 ตอน  ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า32-33  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทย   แบบฝึกหัด หน้า 24-26   ครูเลียว

6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 37  ครูญาดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด หน้า 19-20   ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านบทประถม  ก. กา หน้า 228  ครูดวงนภา
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองแบบฝึกหัด หน้า 15-16   ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 30-31   ข้อ 2-5  ครูเฉลียว
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาEng. ให้นักเรียนท่องคำศัทพ์เกี่ยวกับห้องเรียน จำนวน 10. คำ   ครูเฮง
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 41    ครูญาดา

14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า. 21. ข้อ.3       ครูธนู
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 45.  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ. ท่องคำศัพท 11-15์ Clever  3  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม หน้า 48-49        ครูญาดา  
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ทำแบบทดสอบหน้า 18-20  ครูแหม่ม
การบ้าน  วิชาการงานทำแบบฝึกหัดหน้า 4.    ครูแหม่ม
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 35  ครูอมรัตน์
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาภาภาอังกฤษท่องคำศัพท์ หน้า11. ข้อ16-20.  ครูพี่จี้
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่แหม่ม
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก   ครูแหม่ม
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 38.        ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาการงานแบบฝึกหัดหน้า 10  ครูแหม่ม

28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ -ใบงานวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ครูญาดา
การบ้าน  วิชาภาษาไทย แบบฝึกหน้า 70-71. ข้อ 1-4. ครูเฉลียว

1 กรกฏาคม 2562
 1 กรกฏาคม  2562
การบ้าน  ภาษาจีนแบบฝึกการเขียนหน้า 19-29 
การบ้าน  ภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนหน้า 6-8 ครูแหม่ม
 

2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน คัดภาษาอังกฤษ หน้า 5-6 ครูแหม่ม
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาการงานแบบทดสอบ หน้า8-9. ครูแหม่ม
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.3. วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 173-174. ข้อ1-4. ครูเฉลียว
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูแหม่ม
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิชาสังคมแบบฝึกหัดหน้า7ข้อที่2 ครูส้ม
การบ้าน หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 77-78. ค่ะ
การบ้านภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 47-50. ครูเฉลียว

22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศท่องคำศัพท์คำที่ 21-25หน้าที่11. ครูพี่จี้
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชา คณิตแบบฝึกเล่มใหญ่หน้า170,172,173 ครดวงนภา
การบ้าน วิชา ภาษาไทยให้นักเรียนนำนิทานมาคนละ 1. เรื่อง. ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาสังคม  แบบฝึหหน้า 26. ครูธนู
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 174. คครูดงนภา
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดในใบงาน ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทยแบบฝึก 56-58. ครูเฉลียว
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่ม หน้า 176,178  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนเขียนชาดก 1. เรื่อง โดยเลือกชาดกหน้า27,28และวาดภาพมา 1 ตอน. ครูธนู
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ท่องคำศัพท์คำที่  31-55.  Grammar ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาการงานแบบฝึกหัดหน้า 13. ครูแหม่ม
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า238. ครูเฉลียว
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มใหญ ่หน้า 14. 15. ครูจี้
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้านป.3
วิชา วิทย์ แบบฝึกหน้า 90   ครูญาดา
วิชา จีน ให้นักเรียนทำการ์ดวันแม่ส่งวันศุกร์. ครูภาษาจีน
วิชา ภาษาต่างประเทศ แบบฝึกหัดหน้า  63. ครูจี้
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชา คณิตเล่มเล็ก หน้า 125-126. ครูอมรรัตน์ 
การบ้าน วิชา ประวัติ แบบฝึกหน้า 14. ครูธนู
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า64-65 ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัดหน้า  27. ครูแหม่ม
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน
วิชาคณิตเล่มใญ่ หน้า182. ครูอมรรัตน์
วิชาวิทยาศาสตร์. ให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดุเหลือใช้มา 1. ชิ้น ส่งวันที่ 15/8/62 ครูญาดา
วิชาภาษาไทย  ให้นักเรียนทำใบงานกลอนสี่ เรื่องพระคุณของแม่ ครูเฉลียว
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรมบูรณาการวันแม่ ครูพี่แหม่ม
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า  10-14 ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคณิต แบบฝึกหน้า182-183. ครูอมรรัตน์
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชานาฏศิลป์ให้นักเรียนบอกภาษาท่ามา 10 ข้อ พร้อมเขียนอธิบาย ครูธนู
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์  แบบฝึกหัดหน้า 30. ครูแหม่ม
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มเล็ก หน้า  140-141 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย  แบบฝึกหัดหน้า 15ข้อ1.  ทำลงในสมุด ค่ะ ครูเฉลียว
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า19. ครูพี่น้ำ
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคมให้นักเรียนท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยหน้า 63 ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาไทย ใบงานเรื่องคำควบกล้ำแท้   ครูธนู
 
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาการงานหน้า16. ครูแหม่ม
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้านวิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า189 ครูอมรรัตน์
การบ้านวิชาภาษาไทย หน้า31. ครูเฉลียว
 
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษาแบบฝึกหัดหน้า 32-33 ครูเฮง
 
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า  257. ครูอมรรัตน์
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้านป.3
วิชาสังคม แบบฝึกหักหน้า 200ข้อ1. ครธนู
วิชาภาษาไทย ใบงานให้นักเรียนเติมตัวสะกดของคำ ครูเฉลียว
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในสมุด ครูอมรรัตน์ม
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในสมุดค่ะ ครูอมรรัตน์
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มี การบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูแหม่ม
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2  ครูพี่แหม่ม
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่แหม่ม
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า  73-74. ครูอมรรัตน์
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาสังคมแบบฝึกหัดหน้า 89. ข้อ 2.  ครูธนู
การบ้าน ภาษาพาที ให้นักเรียนบอกชื่ออาหารแปลกๆ มา 2. ข้อพร้อมวาดรูป ครูเฉลียว
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาศิลปะ  ให้นักเรียนทำภาพพิมพ์เหรียญ  ครูธนู
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มดล็ก หน้าที่ 20. ครูพี่จี้
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดคำที่มีตัวการันต์ หน้า84-86. ข้อ1-4. ครูเฉลียว
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 78-79. ครูอมรรัตน์
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพวันสารทเดือนสิบ ครูธนู
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มเล็กหน้า  23. ครูเฮง
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัดหน้า  31-34. ครูแหม่ม
13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน วันนี้ เรียนบูรณาการณ์ วันสารทเดือนสิบ ครูพี่แหม่ม
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มเล็กหน้า  26. ครูพี่จี้
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วันนี้ น้อง ป.3 ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วันนี้ น้อง ป.3 ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
การบ้าน วิขาคอมพิวเตอร์หน้า 43. ครูแหม่ม
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน ให้นักเรียนคัดภาษาอังกฤษหน้า. 18-20. ครูพี่จี้
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาสังคม อ่านหนังสือสังคมสาระที่1และสาระที่3. ครูธนู
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 3. ครูแหม่ม