ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 2-3   ครูอมรรัตน์
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เรื่อง ฝึกการสนทนาและการทักทาย          ครูเฮง
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 4,5               ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำแบบฝึกหัด หน้า 6   และท่องบทอาขยานเด็กน้อย หน้า 223   ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หน้า 15      ครูรัชดา
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562   
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 7-9    ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง  หน้า 10  ข้อ 1     ครูธนู
การบ้าน ภาษาไทย   หน้า  15  ข้อ 5-6             ครูดวงนภา
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ 5 คำ ในหนังสือ Clever  หน้า 11      ครูพี่จี้
29 พฤษภาคม 2562
 29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 11-13   ครูอมรรัตน์    
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพวัฒนธรรมไทย มา 1 ภาพ   ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษา ท่องคำศัพท์ 5 คำ Clever  หน้า 11  คำที่ 6-10  ครูจี้
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัด หน้า 9  ครูแหม่ม

30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 16 และ 18  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 22-23    ข้อ 3-5           ครูเฉลียว
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพพุทธ ประวัติมา 1 ตอน  ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า32-33  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทย   แบบฝึกหัด หน้า 24-26   ครูเลียว

6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 37  ครูญาดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด หน้า 19-20   ครูดวงนภา
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านบทประถม  ก. กา หน้า 228  ครูดวงนภา
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองแบบฝึกหัด หน้า 15-16   ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 30-31   ข้อ 2-5  ครูเฉลียว
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาEng. ให้นักเรียนท่องคำศัทพ์เกี่ยวกับห้องเรียน จำนวน 10. คำ   ครูเฮง
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 41    ครูญาดา

14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า. 21. ข้อ.3       ครูธนู
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 45.  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ. ท่องคำศัพท 11-15์ Clever  3  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ตอบคำถามหลังทำกิจกรรม หน้า 48-49        ครูญาดา  
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ทำแบบทดสอบหน้า 18-20  ครูแหม่ม
การบ้าน  วิชาการงานทำแบบฝึกหัดหน้า 4.    ครูแหม่ม
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 35  ครูอมรัตน์
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาภาภาอังกฤษท่องคำศัพท์ หน้า11. ข้อ16-20.  ครูพี่จี้
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่แหม่ม
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก   ครูแหม่ม
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 38.        ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาการงานแบบฝึกหัดหน้า 10  ครูแหม่ม

28 มิถุนายน 2562
 28 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ -ใบงานวิธีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ครูญาดา
การบ้าน  วิชาภาษาไทย แบบฝึกหน้า 70-71. ข้อ 1-4. ครูเฉลียว

1 กรกฏาคม 2562
 1 กรกฏาคม  2562
การบ้าน  ภาษาจีนแบบฝึกการเขียนหน้า 19-29 
การบ้าน  ภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนหน้า 6-8 ครูแหม่ม
 

2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน คัดภาษาอังกฤษ หน้า 5-6 ครูแหม่ม
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาการงานแบบทดสอบ หน้า8-9. ครูแหม่ม
5 กรกฏาคม 2562
5 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.3. วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 173-174. ข้อ1-4. ครูเฉลียว
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูแหม่ม
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือวิชาสังคมแบบฝึกหัดหน้า7ข้อที่2 ครูส้ม
การบ้าน หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดหน้า 77-78. ค่ะ
การบ้านภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 47-50. ครูเฉลียว

22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศท่องคำศัพท์คำที่ 21-25หน้าที่11. ครูพี่จี้
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชา คณิตแบบฝึกเล่มใหญ่หน้า170,172,173 ครดวงนภา
การบ้าน วิชา ภาษาไทยให้นักเรียนนำนิทานมาคนละ 1. เรื่อง. ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาสังคม  แบบฝึหหน้า 26. ครูธนู
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 174. คครูดงนภา
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดในใบงาน ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทยแบบฝึก 56-58. ครูเฉลียว
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่ม หน้า 176,178  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนเขียนชาดก 1. เรื่อง โดยเลือกชาดกหน้า27,28และวาดภาพมา 1 ตอน. ครูธนู
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ท่องคำศัพท์คำที่  31-55.  Grammar ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาการงานแบบฝึกหัดหน้า 13. ครูแหม่ม
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า238. ครูเฉลียว
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มใหญ ่หน้า 14. 15. ครูจี้
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้านป.3
วิชา วิทย์ แบบฝึกหน้า 90   ครูญาดา
วิชา จีน ให้นักเรียนทำการ์ดวันแม่ส่งวันศุกร์. ครูภาษาจีน
วิชา ภาษาต่างประเทศ แบบฝึกหัดหน้า  63. ครูจี้
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชา คณิตเล่มเล็ก หน้า 125-126. ครูอมรรัตน์ 
การบ้าน วิชา ประวัติ แบบฝึกหน้า 14. ครูธนู
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า64-65 ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัดหน้า  27. ครูแหม่ม
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน
วิชาคณิตเล่มใญ่ หน้า182. ครูอมรรัตน์
วิชาวิทยาศาสตร์. ให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้จากวัสดุเหลือใช้มา 1. ชิ้น ส่งวันที่ 15/8/62 ครูญาดา
วิชาภาษาไทย  ให้นักเรียนทำใบงานกลอนสี่ เรื่องพระคุณของแม่ ครูเฉลียว
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรมบูรณาการวันแม่ ครูพี่แหม่ม
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า  10-14 ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคณิต แบบฝึกหน้า182-183. ครูอมรรัตน์
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชานาฏศิลป์ให้นักเรียนบอกภาษาท่ามา 10 ข้อ พร้อมเขียนอธิบาย ครูธนู
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์  แบบฝึกหัดหน้า 30. ครูแหม่ม
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มเล็ก หน้า  140-141 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย  แบบฝึกหัดหน้า 15ข้อ1.  ทำลงในสมุด ค่ะ ครูเฉลียว
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า19. ครูพี่น้ำ
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคมให้นักเรียนท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยหน้า 63 ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาไทย ใบงานเรื่องคำควบกล้ำแท้   ครูธนู
 
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาการงานหน้า16. ครูแหม่ม
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้านวิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า189 ครูอมรรัตน์
การบ้านวิชาภาษาไทย หน้า31. ครูเฉลียว
 
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษาแบบฝึกหัดหน้า 32-33 ครูเฮง
 
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า  257. ครูอมรรัตน์
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้านป.3
วิชาสังคม แบบฝึกหักหน้า 200ข้อ1. ครธนู
วิชาภาษาไทย ใบงานให้นักเรียนเติมตัวสะกดของคำ ครูเฉลียว
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในสมุด ครูอมรรัตน์ม
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในสมุดค่ะ ครูอมรรัตน์
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มี การบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูแหม่ม
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2  ครูพี่แหม่ม
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่แหม่ม
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า  73-74. ครูอมรรัตน์
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาสังคมแบบฝึกหัดหน้า 89. ข้อ 2.  ครูธนู
การบ้าน ภาษาพาที ให้นักเรียนบอกชื่ออาหารแปลกๆ มา 2. ข้อพร้อมวาดรูป ครูเฉลียว
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาศิลปะ  ให้นักเรียนทำภาพพิมพ์เหรียญ  ครูธนู
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มดล็ก หน้าที่ 20. ครูพี่จี้
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดคำที่มีตัวการันต์ หน้า84-86. ข้อ1-4. ครูเฉลียว
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 78-79. ครูอมรรัตน์
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพวันสารทเดือนสิบ ครูธนู
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มเล็กหน้า  23. ครูเฮง
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหัดหน้า  31-34. ครูแหม่ม
13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน วันนี้ เรียนบูรณาการณ์ วันสารทเดือนสิบ ครูพี่แหม่ม
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน หนังสือคัดภาษาอังกฤษเล่มเล็กหน้า  26. ครูพี่จี้
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วันนี้ น้อง ป.3 ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วันนี้ น้อง ป.3 ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
การบ้าน วิขาคอมพิวเตอร์หน้า 43. ครูแหม่ม
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน ให้นักเรียนคัดภาษาอังกฤษหน้า. 18-20. ครูพี่จี้
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาสังคม อ่านหนังสือสังคมสาระที่1และสาระที่3. ครูธนู
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 3. ครูแหม่ม
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน  ครูพี่แหม่ม
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3.  วิชาคณิตแบบฝึกหน้า 88-89. ครูแหม่ม
 

4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ภาษาจีนแบบฝึกหน้า 41-43. ครูภาษาจีน
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3. วิชาสังคมแบบฝึกหัดหน้า  160. ครูแหม่ม
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3วิชา.วิทยาศาสตร์​ทำลงในในสมุด เรื่อง ส่วนประกอบของพืช ครูเฮง
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3. วิชาคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหน้า  64. ครูแหม่ม
8 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3. วิชาสังคมแบบฝึกหัด.  หน้า162-163. ครูธนู
13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป. 3. วิชาสังคมหน้า290. ครูแหม่ม
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ใบงานที่สุขศึกษา เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ครูเฮง
15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3 วิชาหน้าที่พลเมือง  หน้า57. ข้อ1. ครูธนู
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3. วิชาภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดหน้า 23 ครูเฮง
วิชาภาษาจีน คัดหน้า 48-49. ครูภาษาจีน
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3. วิชาภาษาไทย เขียนคำขวัญ  มา5. คำขวัญ ครูดวงนภา
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3.  วิชาสุขศึกษาแบบฝึกหน้า132-134 ครูพี่เฮง
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3 วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 144 ครูอมรรัตน์
การบ้านป.3 วิชาภาษาไทนภาษาพาที หน้า107-109.  ครูดวงนภา
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป.3 สังคม หน้า178/ข้อ4 ครูธนู
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3 วิชาภาษาจีน ให้นักเรียนประดิษฐ์นาฬิกา ส่งวันจันทร์ที่2. ธ.ค.  62. ครูภาษาจีน
26 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3วิชาสังคมแบบฝึกหน้า 226-227. ครูธนู
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป.3 ให้นักเรียนท่องสูตรคูณ แม่ 8/9. ครูแหม่ม
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม 
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.3. วิชาสังคม ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังและแผนที่ ครูธนู
การบ้านป.3  วิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนวาดภาพน้ำให้ชีวิต ครูญาดา
การบ้านป3.  วิชาภาษาไทย.  ใบงานเรื่องคำคล้องจอง ครูเฉลียว
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน  ครูพี่แหม่ม
3 ธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป.3 วิชาสังคม ให้นักเรียนวาดภาพบุคคลสำคัญในหลวงรัชกาลที่9. ครูธนู
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3. วิชาสุขศึกษาทำใบงานที่2เรื่องอาหารหลัก. 5. หมู่ ครูเฮง
7 ธันวาคม 2562
7 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3.  วิชาภาษาไทยให้นักเรียนอ่านหนังสือหน้า  240 ครูเฉลียว
วิชาสังคมให้นักเรียนเขัยนพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปณาอาณาจักรไทย ครูธนู
 
9 ธันวาคม 2562
9 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3 วิชาภาษาจีนให้นักเรียนประดิษฐ์นาฬิกา ครูภาษาจีน
11 ธันวาคม 2562
11 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3วิชาสุขศึกษา  แบบฝึกหน้า 138-140 ครูเฮง
การบ้านป.3วิชาEnglish.   แบบฝึกหน้าที่7.  การแนะนำตัวเอง ครูพี่จี้
12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3วิชาวิทยาศาสตร์ ใบงานเรื่องวัฎจักร ครูญาดา
13 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3 วิชาสังคม. แบบฝึกหน้า 237. ข้อ 1. ครูธนู
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป.3 ทบทวนหนังสือเรียน ทุกวิชาสอบ ครั้งที่4 ครูแหม่ม
17 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3วิชาสังคมให้วาดภาพวันสำคัญทางศาสนา. ครูธนู
18 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
การบ้านป.3วิชาศิลปะ ให้นักเรียนทำหน้ากาก ส่งพุธที่ 25. ธ.ค.62 ครูธนู
การบ้านป3.วิชา Eng.  แบบฝึกหัดหน้า 14. ครูพี่จี้
 
19 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม  2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ 19/12/62 ครูแหม่ม
23 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม  2562
การบ้าน ป.3 ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียนเกี่ยวกับสอบพรุ่งนี้ ครูแหม่ม
24 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบครั้งที่ 4 ครูแหม่ม
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป.2.ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบของวันพรุ่งนี้ ครูแหม่ม
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 4 ครูแหม่ม
2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
การบ้านป.3 วิชาคณิตแบบฝึกหน้า224-225 ครูอมรรัตน์
3 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
การบ้านป.3. วิชาสังคมให้นักเรียนปริ้นภาพแผนที่ประเทศไทยมา1. แผ่น ครูธนู
การบ้านป.3. วิชาคณิตเล่มใหญ่แบบฝึกหน้า  229-230.  ครูอมรรัตน์
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
การบ้านป.3 วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 22 ครูพี่จี้
 
7 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูแหม่ม
8 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
การบ้าน ป.3 วิชาคอมพิวเตอร์แบบฝึกหน้า 66 ครูแหม่ม
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
การบ้านป.3 วิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่มีส่วนของเส้นตรงมา. 5. ภาพ ลงในกระดาษ  A4. ครูอมรรัตน์
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
การบ้านป.3. วิชาประวัติให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงบางระจัน ครูธนู
15 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
การบ้านป.3. วิชาศิลปะวาดภาพสวนสัตว์ ครูธนู
17 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
การบ้านป.3
วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 214-215 ครูอมรรัตน์
วิชาสังคม หน้า  283. ข้อ 1-2. ครูธนู
วิชาภาษาไทย ใบงานคำภาษาถิ่น ครูเฉลียว
 
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
การบ้านป..3  ให้นักเรียนทบทวนจินตคณิตดีดลูกคิดสูตรTen  Buddy +10  ครูธนู
21 มกราคม 2563
21 มกราคม  2563
การบ้านป.3 ให้นักเรียนเขียนบอกทรัพยากรธรรมชาติ มา5 อย่างพร้อมวาดภาพประกอบและระบายให้สวยงงามทำในกระะดาษรายงาน  ครูธนู
22 มกราคม 2563
22  มกราคม  2563
การบ้านป.3วิชาสุขศึกษาใบงานเรื่องลักษณะของฟัน  ครูเฮง
23 มกราคม 2563
23 มกราคม  2563
วันนี้ป.3 ไม่มีการบ้าน   ครูธนู
24 มกราคม 2563
24 มกราคม  2563
การบ้านป.3 วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 144,145,146,147,148  ครูเฉลียว
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563 
การบ้านป.3 ท่องสูตรคูณแม่2-แม่12. ครูธนู
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
วันนี้ ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 5. ครูธนู
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 5  ครูธนู
3 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป.3 คัดลายมือภาษาจีน หน้า57-62 ครูภาษาจีน
4 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป.3 วิชาสังคม คัดลายมือในหนังสือสังคม หน้า93,145,185,247 ครูธนู
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป.3 วิชาภาษาอังกฤษให้อ่านคำศัพท์ในหนังสืออังกฤษหน้า 80 ครูพี่จี้
6 มกราคม 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป.3 ท่องสูตรคูณ แม่ 7,8 ครูธนู
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
ป.3 วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการวันมาฆบูชา ครูธนู
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านสังคม ป.3 ให้นักเรียนจดข้อความหน้า 260 ข้อ3 พร้อมวาดภาพประกอบ ครูธนู
12 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน​ป.3คณิตหน้า128 ครูส้ม
13 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป..3 ให้นักเรียนหาคำราชาศัพท์ มา 10 คำ พร้อมบอกความหมาย ครูธนู
17 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.3วิชาอังกฤษ หน้า87และท่อง1-100[ภาษาอังกฤษ] ครูพี่จี้
18 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน วิชาสังคม ป.3 ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่มีต่อบรรพบุรุษไทยพร้อมวาดภาพประกอบ ครูธนู
19 กุมภาพันธ์ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป.3 วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัด หน้า 161-165 ครูเฮง
20 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป.3 วิชาการงาน ออกแบบกระปุกออมสิน ทำแบบฝึกหัด หน้า 46 ครูธนู