ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  หน้า 14   ท่องบทอาขยาน   หน้า 245     ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาสังคมศึกษา   หน้า 13  ข้อที่ 4                                     ครูพี่ส้ม  
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง  หน้า 21 ข้อ 1   ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์     หน้า 21-24      ครูญาดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 12-14    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาการงาน   ทำแบบฝึกหัดในสมุด  ส่งวันศุกร์ ที่ 31  พฤษภาคม  2562     ครูแหม่ม  
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ 5 คำ ส่ง 28/5/62  พร้อมลายเซ็นต์ผู้ปกครอง
              และในหนังสือ Clever  หน้า 23    ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 17               ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 8-11            ครูแหม่ม
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ 5 คำ   ส่ง 29/5/62  ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 9-10     ครูญาดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 18        ครูอมรรัตน์
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  หน้า 21-23    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ คำที่ 11-15  หนังสือ Clever   ครูจี้
การบ้าน วิชาศิลปะ ให้นักเรียนระบายสีวรรณร้อน/เย็น  ครูธนู
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์    ครูธนู
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 5 ข้อ 3    ครูส้ม
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำใบงานเรื่องมาตราตัวสะกด ส่งวันที่ 5/06/ุ62    ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม  ทำลงในสมุด    ครูเฮง
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาสังคมศึกษา หน้า 7  ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ท่องคำศัพท์ 10  คำ   ครูเฮง
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาสุขศึกษา ทำใบงานที่ 1 เรื่อง พัฒนาการของเรา  ครูเฮง
10 มิถุนายน 2562
 10 มิถุนายน 2562
การบ้าน  ท่องคำศัพท์ข้อที่ 16-0 หน้า 10 หนังสือ clever    ครูพี่จี้
การบ้าน  วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า13    ครูแหม่ม
14 มิถุนายน 2562
 14 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาหน้าที่พลเมือง หน้า 10 ข้อ  2     ครูธนู
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 4    ครูญาดา

1ึึ7 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ clever หน้า 28   ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 27  ครูอมรรัตน์           
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน-คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 58-59  ครูอมรรัตน์
การบ้าน -ประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในสมุด    ครูธนู
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 115  ข้อ 2,3   ครูส้ม
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน-คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 65   ครูอมรรัตน์
การบ้าน-ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 12 ครูพี่จี้
25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูอมรัตน์
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูอมรรัตน์
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้านป.4  -ทำใบงานภาษาไทยเรื่องคำเป็น คำตาย ครูเฉลียว
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาสุขศึกษา แบบฝึกหัดหน้า 11-13  ครูพี่เฮง
1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.4-ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้า 11 ครูอมรัตน์
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.4 ทำแบบฝึกหัดที่ค้างในหนังสือเล่มใหญ่  ครูอมรรัตน์
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน คณิตศาสตร์. เล่มใหญ่ เล่มที่ 2. หน้า 4,5. ครูอมรรัตน์
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูอมรัตน์
19 กรกฎาคม 2562
 19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน หนังสือ วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 82,83  ครูญาดา
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 24-25 ครูพี่แหม่ม
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน-คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 83 ครูอมรรัตน์
การบ้าน-ภาษาต่างประเทศ หน้า 20-21 ครูจี้
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้านวิชาสังคม ทำใบงานเรื่องนิทานชาดก ครูพี่ส้ม
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาการงานอาชีพ แบบฝึกหน้า 6 ครูแหม่ม
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้านป.4 
-ภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ คำที่ 31-35. ครูพี่จี้
-คณิตเล่มใหญ่ หน้า 91-93. ครูอมรรัตน์
-วิทย์คำนวณ หน้าที่ 26 ครูพี่แหม่ม
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่หน้า 99      ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษExpress p.4 หน้า 34 ครูพี่จี้
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม ทำใบงานเรื่องศาสนิกชนตัวอย่าง ครูธนู
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน-วิชาหน้าที่พลเมือง หน้าที่ 9 ข้อ 4 ครูธนู
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้านป.4
-ภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์คำที่ 36-40 ครูจี้
-ภาษาจีน ทำการ์ดวันแม่.  ครูภาษาจีน
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้านป.4 
-ภาษาต่างประเทศ หนังสือ express หน้า38. ครูพี่จี้
-คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 110-111. ครูอมรรัตน์
-ภาษาไทย ให้นักเรียนแต่งกลอนสี่พระคุณของแม่ค่ะ
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 122 ครูอมรัตน์
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 87-88 ครูเฉลียว
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรมบูรณาการวันแม่ ครูอมรรัตน์
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศหน้า 32 หนังสือ gramma ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 128 -129 ครูอมรรัตน์
14 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หนังสือ grammar หน้า 34 ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 133 ครูอมรรัตน์
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน -วิชาสังคม หน้า 57 ครูธนู
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง หน้า31 ข้อ6 ครูธนู
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 134-136 ครูอมรรัตน์
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 138 ครูอมรรัตน์
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มเล็กหน้า 212-213 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิทยาศาสตร์ หน้า 118-119 ครูญาดา
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 224 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทยหน้า 54 ครูเฉลียว
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่องคำนาม ครูเฉลียว 
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้านป-วิชาสุขศึกษา หน้า 24-27 ครูเฮง
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้านป.4 
-ภาษาต่างประเทศ หนังสือ Express หน้า 58 ครูพี่จี้
-วิทยาศาสตร์ หน้า 127-128  ครูญาดา
-วิชาคอม หน้า 38 ครูแหม่ม
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หนังสือ Express หน้า 57 ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 225 ครูอมรรัตน์
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มี การบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูอมรรัตน์
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูอมรรัตน์
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่อมรรัตน์

2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 44 ครูแหม่ม
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 226 ครูอมรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 55 ข้อ 4 ครูเฉลียว
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ Express หน้า 63 ครูพี่จี้
การบ้าน วิชาภาษาไทย คัดไทย หน้า 59 ครูเฉลียว
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ หนังสือ smile หน้า 15 ครูพี่จี้
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 227 ครูอมรรัตน์
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มเล็กหน้า 44-46 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาจีน คัดหน้า 31-34  ครูภาษาจีน
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มเล็ก หน้า 48 ครูอมรรัตน์
 
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน-วิชาศิลปะ ให้วาดรูปตามจินตนาการ ครูธนู
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
การบ้าน   English หนังสือ smile หน้า 18 ครูพี่จี้

13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน วันนี้เรียนบูรณาการณ์ วันสารทเดือนสิบ ครูอมรรัตน์
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 63  ครูแหม่ม
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วิชา คณิตศาสตร์เล่ม หน้า 50-51 ครูอมรรัตน์
 
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูอมรรัตน์
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูอมรรัตน์
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูอมรรัตน์
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หนังสือ express หน้า 78-79 ครูพี่จี้
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 63 ครูเฉลียว
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 3. ครูอมรรัตน์