ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2 กรกฏาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูอมรรัตน์
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูอมรรัตน์
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.4 วิชาภาษาไทย หน้า 8 ข้อ 1,2 ครูเฉลียว
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.4 คณิตศาสตร์ หน้า 17 ครูอมรรัตน์
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ คัดหน้า 4-9 ครูพี่จี้
การบ้าน ป.4 วิชาภาษาไทย หน้า 9,10 ข้อ 3,4 ครูเฉลียว
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้านป.4
-วิชาภาษาไทย มาตราตัวสะกดทำลงในสมุด ครูเฉลียว
-วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 39 ครูอมรรัตน์
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 37-39 ครูญาดา
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.4 ไม่มีการบ้าน ครูอมรรัตน์
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ครูอมรรัตน์
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ตลอดทั้งวัน ครูอมรรัตน์
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.4  ใบงานคณิตศาสตร์ ครูอมรรัตน์
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.4 คณิตศาสตร์68-69 ครูอมรรัตน์
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563 
การบ้านป.4 แบบฝึกหัดคอม หน้า 13 ครูเฮง
การบ้านป.4 วิทยาศาสตร์ หน้า 43-44 ครูญาดา
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้านป.4 วิชาการงาน แบบฝึกหัดหน้า 14 ครูเฮง
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
 การบ้านป.4 คณิต หน้า 75 ครูอมรรัตน์
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
การบ้านป.4 คณิต หน้า 80.      ครูอมรรัตน์
 -สังคม ให้วาดรูปนิทานชาดก. ครูอมรรัตน์
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
การบ้านป.4
-ภาษาไทย หน้า 20-21 ครูเฉลียว
-ประวัติศาสตร์ หน้า 197-198 ครูธนู
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
การบ้านป.4-ภาษาไทยหน้า 25 ข้อ 1,2 ครูเฉลียว
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจาก มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตลอดทั้งวัน ครูอมรรัตน์