ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูพี่จี้
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
ป.5 อ่านหนังสือภาษาไทย หน้า 84-85 และทำแบบฝึกหัดหน้า 85 ครูเฉลียว
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.5 วิชาภาษาไทย หน้า 9 ข้อ 3  ครูเฉลียว
การบ้านป.5 วิชา คอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัด หน้าที่ 11 ครูเฮง
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.5 คัดภาษาอังกฤษ เล่มคัด หน้า 1-2 ครูพี่จี้
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.5 วิชาภาษาไทย หน้า 10 ครูเฉลียว
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้านป.5 วิชาสังคมอ่านหน้า 27-28 ครูพี่จี้
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.5 วิชาคณิต หน้า 28 ครูอมรรัตน์
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
ป.5 การบ้าน
-ให้นร.คัดคำขวัญมาส่ง 10 คำขวัญ
-ภาษาอังกฤษ ทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 28 เล่ม Grammar ครูพี่จี้
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ครูพี่จี้
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่อจากกิจกรรมเลือกประธานนักเรียนตลอดทั้งวัน ครูพี่จี้
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
วันนี้ น้อง ป.5 ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนค้นหา การละเล่นของ 10 ประเทศอาเซียน ครูพี่จี้
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
การบ้านป.5 วิชาสังคมท่องชื่อเต็มรัชกาลที่1-10 ครูพี่จี้ 
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้านป.5 วิชาคณิตหน้า 31,32 ครูอมรรัตน์
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
การบ้าน ภาษาอังกฤษ เล่มคัด หน้าที่ 3-5 ครูพี่จี้
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
การบ้านป.5 วิชาคณิต ทำใบงาน ครูอมรรัตน์
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
วันนี้ ป.5 ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.5 วิชาสังคมอ่านหน้าที่ 60-61 ครูอมรรัตน์
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจาก มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตลอดทั้งวัน ครูพี่จี้