ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 10   ส่ง 22 พฤษภาคม  ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัด หน้า 10           ครูแหม่ม
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำบุพบท   ครูเฉลียว
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ 1. ท่องคำศัพท์ 5 คำ  2. ทำแบบฝึกหัด หน้า 28  Cleve P.5     ครูพี่จี้
การบ้าน วิชานาฏศิลป์ ค้นหาภาษาท่า 5  ท่าและมาทำให้เพื่อนดูในห้องเรียน                       ครูพี่เบล
24 พฤษภาคม 2562
24  พฤษภาคม 2562
การบ้าน ท่องคำศัพท์ คำที่ 6-10     Clevr      ครูพี่จี้
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัดในสมุด   ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 11,13                    ครูเฉลียว
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ หน้า 9-10    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ คำที่ 11-15  หนังสือ Clever  ครูจี้
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 88 ข้อ 2   ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 27   ครูญาดา
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาดนตรี ให้ฟังเพลง ระบำชาวเกาะและเพลง นก     ครูพี่เบล
การบ้าน วิชาประวัติ หน้า 2 แบบฝึกหัด   ครูส้ม
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่  หน้า 21    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษท่องคำศัพท์ ข้อ 16-20     ครูพี่จี้
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 33  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษท่องคำศัพท์ ข้อที่ 21-25  และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ my school  5    บรรทัดในกระดาษรายงาน    ครูพี่จี้
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ หน้า 3  (เสริมทักษะ)     ครูส้ม
การบ้าน วิชาวิชาคณิตศาสตร์ หน้า 26-28  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาศิลปะให้นักเรียนจุดสีภาพวาด,สีเมจิก  การงานให้นักเรียนวาดภาพหรือแปะภาพในเอกสาร
ที่ครูแจกเรื่องการจัดห้อง    ครูธนู
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 37-38   ครูญาดา
การบ้าน  วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ ข้อที่ 26-30  หน้าที่ 10 Cleve  ครูพี่จี้
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาสุขศึกษา ทำแบบฝึกหัดสมุด เรื่อง ระบบย่อยอาหาร   ครูเฮง

14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 44  ครูญาดา
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน -ใบงานหน้าที่พลเมือง วาดภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ครูธนู                               -คณิต หน้า 32                                 -ภาษาการบ้าน   ภาษาไทย ใบงานคำอุทาน ส่ง 18/6/62    ครูเฉลียว
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้าน คณิต หน้า 54-55         ครูอมรรัตน์                      
การบ้าน วิทย์คำนวณ ทำแบบฝึกหัดหน้า 8 และอ่าน
               หน้า 16  -วิทยาศาสตร์ หน้า 60-61   ครูญาดา    
การบ้าน ภาษาไทย อ่านเรื่อง พญาช้างผู้เสียสละ สอบอ่าน  ครูเฉลียว
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ ทำในหนังสือสังคม หน้า 199-201      ครูธนู
24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
การบ้าน-วิทยาศาสตร์ให้ทำใบงานเรื่องลักษณะทางพันธุกรรม   ครูญาดา
การบ้าน-หน้าที่พลเมืองให้วาดภาพประเพณีและวัฒนธรรมไทย   ครูธนู 
การบ้าน   -ภาษาจีน ให้เขียนและวาดภาพฤดูที่นร.ชอบคนล่ะ 1 ฤดูลงกระดาษร้อยปอนด์ ครูภาษาจีน

25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูพี่จี้
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูพี่จี้
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ทำแบบฝึกหัดในหนังสือสังคม หน้า 193-194   ครูพี่ส้ม
การบ้าน วิชาการงาน แบบฝึกหัด หน้า 4-5   ครูแหม่ม 
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้านป.5 ภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ข้อที่ 26-30 หนังสือ clever P.   ครูพี่จี้
1 กรกฏาคม 2562
 1 กรกฏาคม  2562
การบ้าน  วิชาสุขศึกษา ทบทวนหนังสือเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ครูเฮง
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน   ครูพี่จี้
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน  หนังสือ-English ท่องคำศัพท์ คำที่   31-35  ครูพี่จี้
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
วันนี้ น้อง ป.5 ไม่มีการบ้าน ครับ
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 18    ครูแหม่ม 
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้หาภาษาถิ่น 20คำลงในกระดาษรายงาน. ครูเฉลียว
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน หนังสือ คณิตเล่มใหญ่หน้า 68-69 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ ให้นร.หาเนื้อเรื่องเกียวกับอารยธรรมอินเดียพร้อมภาพ ครูพี่ส้ม
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ท่องคำศัพท์คำที่ 41-45 ครูพี่จี้
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน  วิชาวิทยาศาสตร์ หาความหมายของสะสาร                         ครูญาดา
การบ้าน  วิชาสังคม สรุปใจความสำคัญเรื่อง พระโสณโภฬิวิสะ           ครูส้ม
การบ้าน  วิชาภาษาไทย แต่งนิทานคำภาษาถิ่นจากคำที่กำหนด.          ครูเฉลียว
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าร วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่หน้า 70 ครูอมรรัตน์
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 75. ครูอมรรัตน์
2 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาจีนทำการ์ดวันแม่ ครูภาษาจีน
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม ให้สรุปเรื่องชาดกและเรื่องวัณณาโรหชาดก     ครูธนู
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้แต่งกาพย์ยาณีย11 จำนวน 2 บทเรื่องพระคุณของแม่ลงในกระดาษ100 ปอนด์ เขียนด้วยปากกาสีดำตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ครูเฉลียว
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า76-77.         ครูอมรรัตน์                  
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า 51 เล่ม Grammar p.5 ครูพี่จี้
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาการงาน หน้า9-10   ครูแหม่ม                    
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่หน้า 96-97 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาศิลปะหาคำขวัญวันแม่ลงในกระดาษรายงาน ครูธนู
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรมบูรณาการวันแม่ ครูพี่จี้
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 64-65.    ครูเฉลียว  
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ นำอุปกรณ์การทดลอง หน้า 96. ครูญาดา
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้นร.แต่งกาพย์ยานี จำนวน 2 บท ในหัวข้อ ธรรมคืออะไร ลงบนกระดาษ100ปอนด์     ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาวิทย์ หน้า 97    ครูญาดา                    
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 104-105.  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ข้อที่ 51-55  ครูพี่จี้
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์หน้า 211-212.     ครูธนู                   -คณิตเล่มใหญ่ หน้า 119 
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน Express หน้า 19-21-22-23 ครูพี่จี้
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย คัดกาพย์ยานี 11 ครูเฉลียว
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนนำอุปกรณ์ในการทดลอง คือ กระป๋อง,เนย,น้ำตาล ครูญาดา
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 41-42 ครูธนู
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมือง หน้า21 ข้อ 1.1, 1.2 ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 104-105 ครูญาดา
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้านป.5 
-วิชาคณิตเล่มใหญ่ 141 ครูอมรรัตน์
-วิชาสุขศึกษา 26-27   ครูเฮง
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาอังกฤษ ให้เขียนเมล์จากหนังสือลงกระดาษรายงาน. ครูพี่จี้
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า12-13 ครูอมรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาไทย ทำเกี่ยวกับโฆษณาสินค้าหรือบริการ ครูเฉลียว
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม หน้า 30-33 ครูธนู
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์ ทำหน้า 39 ครูแหม่ม
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มี การบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่จี้
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่น้ำ
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูพี่จี้
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาจีนคัดลายมือ  ครูภาษาจีน
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ ทำหน้าที่ 50 ครูพี่จี้
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
ป.5 ไม่มีการบ้านค่ะวันนี้ ครูพี่จี้
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 32-33 ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ Grammra P.5 หน้า 52-53 ครูพี่จี้
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาคณิตเล่ม 2 หน้า 36 ครูอมรรัตน์
การบ้าน ให้นร.ทำภาพพิมพ์เหรียญลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษ A4 ครูธนู
 
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูพี่ส้ม
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน ป.5
-ภาษาต่างประเทศ Grammar หน้าที่ 58 ครูพี่จี้
-ภาษาไทยให้นร.อ่านวรรณคดี เรื่องสังข์ทอง หน้า 152-153 ครูเฉลียว
-ภาษาจีน เรื่องงานอดิเรกในกระดาษ 100ปอนด์ ครูภาษาจีน
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 128-129 ครูญาดา
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงเสีอดทาน ทำลงในสมุด ครูรัชดา
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มเล็ก หน้า 174-175 ครูอมรรัตน์
12 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน  ครูพี่จี้
13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน วันนี้ เรียนบูรณาการณ์ วันสารทเดือนสิบ ครูพี่จี้
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย ทำแบบฝึกหัดหน้า 126 ครูเฉลียว
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
วันนี้ น้อง ป.5 ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หนังสือ Express P.5 หน้าที่ 55,61  ครูพี่จี้
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 3 ครูพี่จี้
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน  ครูพี่จี้
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 14 ข้อ 3 เล่มสีม่วง  ครูเฉลียว
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 วิชาภาษาอังกฤษหนังสือ ExpresP.5 หน้า 65-69 ครูพี่จี้
การบ้านป.5 วิชาภาษาจีน ในหนังสือ หน้า 38-39  ครูภาษาจีน
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 วิชาคอมพิเตอร์ในหนังสือ หน้า 101-102 ครูแหม่ม
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 วิชาภาษาต่างประเทศ เล่ม Grammar หน้า 75 ครูพี่จี้
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 วิชาสุขศึกษา หน้า 53-54-55 ครูเฮง
8 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
การบ้าน ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 144-145 ครูญาดา
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 166-169 ครูอมรรัตน์
การบ้านป.5 วิชาภาษาไทย หน้า 158 ครูเฉลียว
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 ภาษาไทย แบบฝึกหัดหน้า 159-160 ข้อ 4,5 ครูเฉลียว
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 
-หน้าที่พลเมือง ข้อ 3 หน้า 60. ครูธนู
-ภาษาไทย ให้กลับไปท่องกลอนบทละคร หน้า 224 สอบท่อง ครูเฉลียว
- วิทย์คำนวณ หน้า 53 ครูแหม่ม
- ภาษาอังกฤษ หน้า 82 เล่ม Express P.5  ครูพี่จี้
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 ประวัติ ทำใบงาน เรื่อง ทำเลที่ตั้งของอยุธยา  ครูธนู
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 คณิตเล่มใหญ่ หน้า 191-196 ครูอมรรัตน์
การบ้านป.5 วิชาEnglish หน้า P.33 ครูพี่จี้
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 ภาษาไทย หน้า 162-165 ครูเฉลียว
26 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 วิชาสังคมศึกษา หน้า 53,54 ครูส้ม
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5-คณิตเล่มใหญ่ หน้า 145-146 ครูอมรรัตน์
การบ้านป.5 -ภาษาต่างประเทศ หน้า 84 Grammar ครูพี่จี้
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 ศิลปะ ให้แรงเงารูปเรขาคณิต ครูธนู
การบ้านป.5 คณิตศาสตร์ ทำ My mapping เรื่องการทำอาหารเกี่ยวข้องกับคณิตอย่างไร ครูอมรรัตน์
 
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
การบ้านป.5 วิทย์หน้า 174-176. ครูญาดา
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป.5 วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า 111,113,114 เล่ม Express P.5  ครูพี่จี้
3 ธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5 วิชาคอมพิวเตอร์ หน้า 108 ครูแหม่ม
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป.5 วิชาวิทย์คำนวน หน้า 57 ครูแหม่ม
การบ้าน ป.5  วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 159-160 ครูอมรรัตน์
9 ธันวาคม 2562
9 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5 วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า 96 Grammar P.5 ครูพี่จี้
11 ธันวาคม 2562
11 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5 วิชาภาษาต่างประเทศ อ่านและแปลภาษาไทย หน้า 128 Express P.5 ครูจี้
12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5 
-วิชาประวัติศาสตร์ หน้า 226-228 ครูธนู
-วิชาการงาน หน้า70-74 ครูแหม่ม
-วิชาสุขศึกษา หน้า 216-217 ครูเฮง 
 
13 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5 วิชาภาษาไทย ทำหน้าปกหนังสือเล่มเล็ก ครูเฉลียว
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5 วิชาภาษาต่างประเทศ ท่องคำศัพท์ 12 เดือน ครูพี่จี้
17 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5 
-วิชาสังคม หน้า 59  ครูส้ม
-วิชาคอม หน้า 54-55 ครูแหม่ม
-ภาษาไทยแบบฝึกหัด หน้า 187-188 ครูเฉลียว
18 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
การบ้านป.5
-วิชาวิทย์คำนวณ หน้า 65-66. ครูแหม่ม
-วิชาศิลปะ ให้นักเรียนทำโมบายแขวน ส่งหลังปีใหม่ ครูธนู
19 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม  2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน วันนี้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ 19/12/62 ครูพี่จี้
23 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม  2562
การบ้าน ป1.ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียนเกี่ยวกับสอบพรุ่งนี้ ครูพี่จี้
24 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบครั้งที่ 4 ครูพี่จี้
25 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
การบ้าน ป.5.ให้นักเรียนทบทวนหนังสือเรียน สอบของวันพรุ่งนี้ ครูพี่จี้
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 4 ครูพี่จี้
2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
การบ้านป.5 คณิตเล่มใหญ่. 182-183 ครูอมรรัตน์
3 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
การบ้านป.5 ภาษาอังกฤษ อ่านและแปลหน้า 144 เล่ม Express P.5 ครูพี่จี้
7 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
การบ้านป.5 
-วิชาภาษาไทย หน้า 120-123-124 ครูเฉลียว
-วิชาคอม หน้า 23-30-31ครูแหม่ม
8 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
การบ้านป.5 วิชาคณิตเล่มใหญ่2 หน้า 189-190 ครูอมรรัตน์
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
การบ้าน ป.5. วิชาภาษาไทย ให้แต่งกาพย์ยานี 11 หัวข้อ สุขสันต์วันเด็ก คนล่ะ 1 บท ครูเฉลียว
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
การบ้านป.5 วิทย์ หน้า 236 ครูญาดา
15 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
การบ้านป.5 
-วืชาหน้าที่พลเมือง หน้า 65-66 ครูธนู
-วิทย์คำนวณ หน้า 70 ครูแหม่ม
-คณิตเล่มใหญ่ หน้า 110-111 ครูอมรรัตน์
17 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
การบ้านป.5 วิชาภาษาต่างประเทศ 138139-140 เล่ม Express P.5 ครูพี่จี้
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
การบ้านป.5 ภาษาอังกฤษ อ่านและแปลเนื้อเรื่อง หน้า 144 เล่ม Express P.5  ครูพี่จี้
21 มกราคม 2563
21 มกราคม  2563
การบ้านป.5 สังคม หน้า 187-188  ครูส้ม
22 มกราคม 2563
22  มกราคม  2563
การบ้านป.5. 
-คณิตเล่มใหญ่ หน้า 126-127  ครูอมรรัตน์
-ภาษาไทย หน้า 218-220   ครูเฉลียว
23 มกราคม 2563
23 มกราคม  2563
การบ้านป.5 
-ประวัติศาสตร์ หน้า 41-42 ให้ทำใบงาน ครูส้ม
24 มกราคม 2563
24 มกราคม  2563
การบ้านป.5
ภาษาต่างประเทศ อ่านและแปล หน้า 152-153 Expressp.5 ครูจี้

28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
การบ้านป.5 คอมพิวเตอร์ หน้า 90-91 ครูเฮง
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 5 ครูพี่จี้
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 5 ครูพี่จี้
3 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 
-คัดภาษาจีน หน้า 43 ครูภาษาจีน
-ศิลปะ ให้คัดชื่อตัวเองในกระดาษรายงาน ครูธนู
4 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5-วิชาสังคม หน้า 259 ครูส้ม
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 210-211 ครูอมรรัตน์
การบ้านป.5 วิชาวิทย์คำนวณ หน้า 75 ครูพี้จี้
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 ไม่มีการบ้าน ครูพี่จี้
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้าน ป.5 ให้นักเรียนสรุป เกี่ยวกับบูรณาการวันมาฆบูชา ลงในกระดาษรายงาน ครูพี่จี้
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 วิชาสังคม หน้า 265 และทำใบงานลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศทางภาคเหนือ ครูส้ม
12 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน กิจกรรมทัศนศึกษาสงขลา ครูพี่จี้
13 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 
-วิชาศิลปะให้ออกแบบลวดลายเครื่องปั้นดินเผา ครูธนู
-วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า 212-213 ครูอมรรัตน์
17 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 วิชาภาษาไทย  หน้า 216,217 ครูเฉลียว
18 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 วิชาสังคม หน้า 267,271,272,273 ครูส้ม
19 กุมภาพันธ์ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 วิชาหน้าที่พลเมือง วาดภาพความสามัคคี ครูธนู
20 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
การบ้านป.5 วิชาประวัติศาสตร์ เล่มสังคม หน้า 232-233 ครูส้ม