ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2 กรกฏาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากปฐมนิเทศเปิดเทอมใหม่ ครูเฉลียว
3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูเฉลียว
8 กรกฏาคม 2563
8 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.6วิชาศิลปะ จุดสีเมจิก  วาดเส้นด้วยดินสอ  ใช้กระดาษ100ปอนด์A4 ครูธนู
9 กรกฏาคม 2563
9 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.6วิชาภาษาไทยหน้า12,13 ครูเฉลียว
10 กรกฏาคม 2563
10 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.6. ให้วาดภาพมารยาทไทย  1 ภาพ  วิชาสังคมทำแบบฝึกหัดข้อที่1หน้า11 ครูธนู
20 กรกฏาคม 2563
20  กรกฏาคม 2563
การบ้านป.6วิชาภาษาต่างประเทศหน้า3-5 ครูพี่จี้
21 กรกฏาคม 2563
21 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.6 ท่องคำศัพท์คำที่11-20 ครูพี่จี้
22 กรกฏาคม 2563
22 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.6 วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ครูเฉลียว
23 กรกฏาคม 2563
23  กรกฏาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจากมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ครูเฉลียว
24 กรกฏรคม 2563
24 กรกฏรคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่อจากกิจกรรมเลือกประธานนักเรียนตลอดทั้งวัน ครูเฉลียว
29 กรกฏาคม 2563
29 กรกฏาคม 2563
การบ้านป.6วิชาคณิตศาสตร์หน้า57-58 ครูอมรรัตน์
30 กรกฏาคม 2563
30 กรกฏาคม 2563
การบ้าน ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ครูพี่จี้
3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563
วันนี้นักเรียนชั้นป.6 ไม่มีการบ้าน ครูเฉลียว
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
การบ้านป.6วิชาภาษาไทยหน้า22-23 ครูเฉลียว
การบ้านป.6วิชาคณิตศาสตร์ ครูอมรรัตน์
5 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
การบ้านป.6 วิชาศิลปะ ครูธนู
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
การบ้านป.6วิชาสังคม ครูเฉลียว
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
การบ้านป.6วิชาคอมพิวเตอร์หน้า11 ครูเฮง
10 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563
การบ้าน ป.6 วิชาภาษาไทยให้อ่านหนังสือทบทวนวิชาภาษาไทย ครูเฉลียว
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
วันนี้ไม่มีการบ้าน เนื่องจาก มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตลอดทั้งวัน ครูเฉลียว