ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ท่องคำศัพท์ เล่ม Clever  คำที่ 1-5   ครูจี้
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
การบ้าน ภาษาไทย เรื่องคำนาม       ครูเฉลียว
23 พฤษภาคม 2562
 23 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์  เล่มใหญ่ หน้า 8-9                                                        ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หน้า 15                                                ครูรัชดา
การบ้าน วิชา ให้นำอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเมจิก  กระดาษ 100  ปอนด์ (คาบหน้า)   ครูธนู
27 พฤษภาคม 2562
 27 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 14-15   ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ หน้า 2และหน้า 4 ในหนังสือกิจกรรมประวัติศาสตร์   ครูพี่ส้ม
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย  ทำใบงานเรื่อง คำนาม      ครูเฉลียว
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชา หน้าที่พลเมือง  หน้า 15  ครูธนู
การบ้าน วิชา คณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 18 หน้า 20    ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์    หน้า 18   ครูญาดา 
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม แบบฝึกหัด หน้า 18-20  ครูส้ม
การบ้าน วิชาศิลปะ การจุดสี   ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ วาดภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารพร้อมระบายพร้อมเขียนหน้าที่อวัยวะ   ครูญาดา
31 พฤษภาคม 2562
 31 พฤษภาคม 2562
การบ้าน วิชาการงาน  หน้า 7   ข้อที่ 1    ครูแหม่ม
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
การบ้าน ใงานวิชาวิทยาศาสตร์     ครูญาดา
การบ้าน วิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนทำใบงานส่งพรุ่งนี้     ครูส้ม
7 มิถุนายน 2562
 7 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาการงาน     ครูแหม่ม
การบ้าน วิชาศิลปะ        ครูธนู
10 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 42  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชา English smile   หน้า 4  ครูพี่จี้


14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่ หน้า 43  ครูอมรรัตน์
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
การบ้าน  วิชาประวัติศาสตร์(หนังสือสังคม) หน้า 203   ครูส้ม
การบ้าน  วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่ หน้า 44-46           ครูอมรรัตน์
การบ้าน  วิชาภาษาอังกฤษอ่านและแปลหน้า13 smile แบบเล่มเรียน    ครูพี่จี้
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมืองให้นักเรียนเลือกวาดภาพประเพณี วัฒนธรรม       ครูธนู
การบ้าน วิชาคณิตเล่มใหญ่ หน้า54   ครูอมรรัตน์  
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์  หน้า 33-36    ครูญาดา
24 มิถุนายน 2562
 24 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้แต่งกลอนสุภาพหัวข้ออนุรักษ์วรรณคดีไทย จำนวน 2 บท  ครูเฉลียว

25 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียน ครูเฉลียว
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน นักเรียนสอบอ่านเขียนจาก หน่วยงานภายนอก ครูเฉลียว
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่องกลอนสุภาพ หน้า 256  ครูเฉลียว
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
การบ้าน  ให้นักเรียนทำใบงานภาษาจีน....ส่งวันจันทร์   ครูเฉลียว
 

1 กรกฏาคม 2562
1 กรกฏาคม 2562
การบ้านป.6วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ ครูอมรรัตน์
2 กรกฏาคม 2562
2 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษท่องคำศัพท์10คำ  ครูเฉลียว
3 กรกฏาคม 2562
3 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์   ครูเฉลียว
8 กรกฏาคม 2562
8 กรกฏาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรม ซ้อมกีฬาสีภายใน     ครูเฉลียว  
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
การบ้าน   วิชาสุขศึกษา  แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน  ครูพี่เฮง
การบ้าน  วิชาภาษาอังกฤษ  ครูพี่จี้
22 กรกฏาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562
การบ้าน ฝึกอ่านภาษาจีน  คุณครูภาษาจีน
23 กรกฏาคม 2562
23 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ คัดลายมือเล่มใหญ่หน้า1-5. ครูพี่จี้
25 กรกฏาคม 2562
25 กรกฏาคม 2562
การบ้าน  วิชาศิลปะให้นักเรียนทำชิ้นงานภาพปะติดกระดาษ ส่งสัปดาห์หน้า. ครูธนู
26 กรกฏาคม 2562
26 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศExpress หน้า11,15,18,19. ครูพี่จี้
30 กรกฏาคม 2562
30  กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยหน้า28-30. ครูเฉลียว
31 กรกฏาคม 2562
31 กรกฏาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มใหญ่หน้า106-107  ครูอมรรัตน์
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองหน้า30ข้อ1 ครูธนู
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียนอ่านวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยในหนังสือวรรณคดีลำนำ. ครูเฉลียว
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย ให้นร.เขียนเรียงความเรื่องพระคุณของแม่ (จำนวน 15 บรรทัด). ครูเฉลียว
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์เขียนคำขวัญอนุรักษ์ป่า   ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาจีนทำการ์ดวันแม่ ส่งวันศุกร์ที่9ค่ะ. ครูภาษาจีน
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศ หน้า33 ครูพี่จี้  
การบ้าน วิชาภาษาไทยให้แต่งกลอนวันแม่ จำนวน2 บท ครูเฉลียว
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
การบ้าน ให้นักเรียนทำการ์ดวันแม่. ครูเฉลียว
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์. ครูธนู
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน มีกิจกรรมบูรณาการวันแม่ ครูเฉลียว
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย หน้า 84 ครูเฉลียว
การบ้าน วิชาคอมพิวเตอร์หน้า 35-36 ครูแหม่ม
14 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์หน้า113-114. ครูอมรรัตน์
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาสังคม ทำใบงาน  ครูธนู
การบ้าน วิชาคณิตทำแบบฝึกหัด หน้า 116 เล่มใหญ่ ครูอมรรัตน์
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
การบ้าน แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ครูญาดา
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
การบ้าน หนังสือประวัติศาสตร์ แบบฝึกหัด หน้า 11,13,14 ครูธนู
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาภาษาต่างประเทศคัดลายมือเล่มใหญ่หน้า6-10 ครูพี่จี้
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่หน้า118 ครูอมรรัตน์
22 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ ครูญาดา
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดหน้า134,135 ครูอมรรัตน์
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาประวัติศาสตร์หน้า20-21 ครูธนู
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์หน้า104-105 ครูญาดา
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์หน้า104-105 ครูญาดา
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
วันนี้ ไม่มี การบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูเฉลียว
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2  ครูเฉลียว
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 2 ครูเฉลียว
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ให้นำอุปกรณ์ทดลองมาด้วย ครูญาดา
3 กันยายน 2562
3  กันยายน 2562
การบ้าน ใบงานภาษาไทย เรื่องวัฒนธรรมทางภาษา ครูเฉลียว
4 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
 กานบ้าน วิชาเรื่องคำราชาศัพท์ ครูเฉลียว
5 กันยายน 2562
5 กันยายน  2562
การบ้าน ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ. ครูพี่จี้
6 กันยายน 2562
6 กันยายน  2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษ คัดลายมือในหนังสือเล่มเล็กหน้า4-10 ครพี่จี้
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มใหญ่หน้า156-157 ครูอมรรัตน์
9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์หน้า111  ครูญาดา
การบ้าน วิชาภาษาไทยแบบฝึกหัดเรื่องอักษรย่อ ครูเฉลียว
10 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาาภาษาไทย  เขียนแผนภาพความคิด   วาดภาพบ้าน
             เขียนเรียงความเรื่อง  ครอบครัวของฉัน  จำนวน12-15. บรรทัด. ครูเฉลียว
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาวิทยาศาสตร์ หน้า 117-118 ครูรัชดา
12 กันยายน 2562
 12 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทยทำใบงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ  ครูเฉลียว
13 กันยายน 2562
13 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน วันนี้เรียนบูรณาการณ์ วันสารทเดือนสิบ ครูเฉลียว
16 กันยายน 2562
16  กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาอังกฤษหน้า18 ครูพี่จี้
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
การบ้าน ให้นักเรียนอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ในหนังสือเรียน ครูเฉลียว
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน ครูเฉลียว
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
วันนี้ ไม่มีการบ้าน ครูเฉลียว
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาภาษาไทย ทำใบงานบทอาขยาน ครูเฉลียว
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ เล่มเล็ก หน้า 89. ครูอมรรัตน์
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
การบ้าน วิชาคณิตศาสตร์เล่มเล็กหน้า129, 132. ,133 ครูอมรรัตน์
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
วันนี้ไม่มีการบ้าน สอบครั้งที่ 3  ครูเฉลียว