ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนวการจัดการศึกษา
แนวการจัดการศึกษา

                โรงเรียนสายชล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอนาทวี ที่เปิดสอนในระดับอนุบาล- ประถมศึกษา โรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ภายใต้จุดเน้น East meets West- The of Both Worlds ด้วยการนำเสนอสิ่งที่ดีของโลกตะวันออกมาผสมผสานกับสิ่งดีๆ ของโลกตะวันตกที่มีแนวความคิดที่ต้องการให้เด็กเป็นผู้นำที่ดีของประเทศ สามารถเรียนรู้ กล้าคิด และกล้าพูด เหมือนผู้คนชาวตะวันตก แต่มีกิริยามารยาทที่ดี แบบผู้คนชาวตะวันตก
                ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสายชล มุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนภายใต้ปรัชญา
ความรู้คู่คุณธรรม นำคนสู่ความสำเร็จ โดยพยายามนำความแตกต่างของทั้ง 2 โลก มาเชื่อมต่อกันให้ลงตัวที่สุด เช่น เด็กทางตะวันตกมีความเชื่อมั่น (Confidence) ในตัวเองอย่างสูง มีความสนใจในการค้นคว้า(Discover) อิสรเสรีภาพ และการดูแลตนเอง (Independence) และการมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเหลือเฟือ (Creative) ส่วนเด็กฝั่งตะวันอกจะมีสัมมาคารวะมากกว่า (Respect) เน้นความชำนาญจากการฝึกฝนบ่อยๆ (Practice) การมีระเบียบวินัย (Discipline) ค่อนข้างสูง ขยันอ่านหนังสือค้นคว้าตำรา (Diligent)
                สิ่งที่ถูกกล่าวมาถูกถ่ายทอดลงในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสายชล ในรูปแบบ
Learning by Doing คือ การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือสอนให้ทำ ให้คิด ให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ โดยครูผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญ
                การเรียนรู้ที่โรงเรียนสายชล มิได้มีเพียงแต่ในชั้นเรียนเท่านั้น เด็กๆ ยังมีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่ประกอบการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนได้สัมผัสของจริง ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งโรงเรียนสายชลได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น
               
ลูกใครไม่สำคัญ ศิษย์ฉันนั้นคือลูก ฟูมฟักรักพันธ์ผูก จะสอนลูกเป็นเด็กดี