ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                    โรงเรียนสายชล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ตั้งอยู่เลขที่  257  หมู่ที่  4  ถนนรัตนวิถี  อำเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา    โทรศัพท์   074-371522 , 074-373445   โทรสาร  074-371522   ตั้งอยู่บนพื้นที่  5  ไร่  3  งาน  60  ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อปี   2527  โดยนางสายชล   คิดดี  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโดยดำริท่านกำนันเมล์ รัตนเสถียร  ที่ปรารถนาจะเห็นเยาวชนของอำเภอนาทวีได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งขณะนั้นมีอาคารจำนวน 1 หลัง  มีห้องเรียน  จำนวน  4  ห้องเรียนและมีนักเรียนแรกเริ่มจำนวน  75  คน และใช้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลสายชล  และในปีการศึกษาต่อมาได้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ

                 ปีการศึกษา  2533   โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อโรงเรียนสายชล และปีการศึกษา 2543 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตจากนางสายชล คิดดี เป็น พ.ต.ท.ทรงฤทธิ์   คิดดี  และนางสายชล      คิดดี   เป็นผู้จัดการ

                 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น นางประภัสสร  ทองดียิ่ง  นางสายชล คิดดี  ยังคงเป็นผู้จัดการ และนางประภัสสร  ทองดียิ่ง ยังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

              ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่นั้น  มีประชากรปีประมาณ  60,443  คน    ทิศเหนือติดกับอำเภอจะนะ ทิศตะวันออกติดกับอำเภอเทพา/อำเภอสะบ้าย้อย ทิศใต้ติดกับรัฐเคดาห์(ประเทศมาเลเชีย) ทิศตะวันตกติดกับอำเภอสะเดา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคืออุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างและอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ของอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์โรงเรียนสายชลตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาทวีชุมชนและสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี สภาพชุมชนเป็นลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการของอำเภอ เช่น ที่ว่าการอำเภอนาทวี  เทศบาลตำบลนาทวี ฯลฯ  มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากมลพิษ และยาเสพติดมีบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นปราศจากเสียงรบกวนเหมาะอย่างยิ่งในการ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน