ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นเรียน      - เนอสเซอรี่ อายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป
                                - อนุบาล 1-3 อายุ 3-5 ปี
                                - ประถมศึกษาปีที่ 1-6
เวลาเรียน              สับดาห์ละ 5 วัน เช้าเรียนเวลา 08.00 น.
                                เลิกเรียนเวลา 16.00 น.
วันหยุด                  หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดประจำภาคเรียน
ภาคเรียน               แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร                  1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน       1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน    1 ฉบับ
4. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว          5 รูป
**กรณีนักเรียนประถมศึกษาย้ายเข้าใหม่ต้องมีหลักฐานจากสถานศึกษาเดิมด้วย